Saamelaiskäräjien puheenjohtajisto oikoo vääriä käsityksiä saamelaiskäräjälaista

11.11.2022

puheenjohtajisto_blogi_1-1030x579.png

Saamelaiskäräjien puheenjohtajisto

Saamelaiskäräjälaki on mahdollisesti viimeinkin siirtymässä eduskunnan käsittelyyn ja siten myös Saamelaiskäräjien täyskokouksen päätettäväksi. Asian ympärillä liikkuu runsaasti informaatiota, ja valitettavasti myös monia vääriä käsityksiä tai valheellisia väitteitä. On tärkeää, että asiasta päätettäessä keskustellaan faktapohjaisesti, joten Saamelaiskäräjien puheenjohtajisto haluaa nostaa esille muutamia tärkeitä huomioita lakiuudistukseen liittyen.

Yksi keskustelua herättäneistä kohdista on ollut vaaliluetteloon uudelleenhakeutuminen, josta on virheellisesti puhuttu myös ihmisten poistamisena vaaliluettelosta. Yhtäkään yksittäistä ihmistä ei tulla poistamaan, vaan vaaliluettelo kootaan alusta uudelleen, yhdenvertaisesti.

Olennaista on myös huomioida, ettei Suomen laki salli ihmisten lisäämistä etnisen taustan perusteella tehtyihin rekistereihin ilman heidän itsensä lupaa. Tämä tarkoittaa saamelaiskäräjälain osalta sitä, että jokaisen saamelaisen tulisi sekä itse identifioida itsensä saamelaiseksi että antaa lupa itsensä lisäämiselle tällaiseen rekisteriin.

Syrjintä

Uuden lakiehdotuksen on väitetty olevan syrjivä. Todellisuudessa lakiehdotus ei kuitenkaan syrji ketään, minkä on myös yhdenvertaisuusvaltuutettu todennut. Lisäksi Saamelaiskäräjille tärkeänä arvona on syrjimättömyys kirjattu myös itse lakiin mukaan. Viidennessä pykälässä todetaan seuraavasti: Tehtäviinsä kuuluvissa asioissa saamelaiskäräjien on osaltaan turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Saamelaiskäräjien on kohdeltava kaikkia ihmisiä ilman syrjintää tai mielivaltaa.

Oikaisuprosessi

Ehdotusta uudeksi vaalilautakunnan päätösten oikaisuprosessiksi on myös kritisoitu syrjivänä. Syytöksiä on vaikea ymmärtää, sillä muutoksenhakuprosessia on lakiuudistuksessa parannettu entisestään, ja jatkossa vaalilautakunnan päätökseen saisi hakea muutosta itsenäiseltä ja riippumattomalta muutoksenhakulautakunnalta. Tämä erillinen lainkäyttöelin siis vahvistaisi entisestään sekä saamelaisten itsemääräämisoikeutta että yksilöiden oikeusturvaa. Lisäksi valittajilla olisi edelleen mahdollista viedä asia korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyyn, jos he kokisivat, että päätös olisi ollut syrjivä tai mielivaltainen.

YK:n komiteoiden päätökset

Julkisuudessa on esiintynyt myös virheellisiä väitteitä YK:n ihmisoikeuskomitean ja rotusyrjintäkomitean Suomelle esittämistä vaatimuksista. On esimerkiksi väitetty, etteivät komiteat olisi vaatineet saamelaismääritelmän korjausta, vaan että pelkkä KHO:n tulkintatapojen korjaus riittäisi ratkaisuksi. Selkeä fakta kuitenkin on, että komiteat ovat ratkaisuissaan yksiselitteisesti edellyttäneet laissa olevan määritelmän muutosta. Komiteat ovat todenneet, että KHO:n ratkaisut ovat ongelmallisia, mutta samalla ne ovat selkeästi ilmaisseet, ettei heidän toteamaansa, Suomessa vallitsevaa ihmisoikeuksien loukkaustilaa voida katsoa korjatuksi niin kauan kuin lain saamelaismääritelmää ei ole korjattu saamelaisten itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi.

YK:n ihmisoikeuskomitea:

Accordingly, the State party is obligated, inter alia, to review Section 3 of the Sami Parliament Act with a view to ensuring that the criteria for eligibility to vote in Sami Parliament elections are defined and applied in a manner that respects the right of the Sami people to exercise their internal selfdetermination, in accordance with articles 25 and 27 of the Covenant.

Suomeksi UM:n sivuilla: 

https://valtioneuvosto.fi/-/yk-n-ihmisoikeuskomitealta-kaksi-ratkaisua-saamelaiskarajien-vaaliluetteloon-hyvaksymista-koskevassa-asiassa

YK:n rotusyrjintäkomitea:

11. The Committee recommends that the State party provides an effective remedy to the petitioners by urgently initiating a genuine negotiation for the review of section 3 of the Act on the Sami Parliament with a view to ensuring that the criteria for eligibility to vote in Sami Parliament elections are defined in a manner that respects the right of the Sami people to provide its free, prior and informed consent on matters relating to their own membership and their political participation for the enjoyment and full realization of other rights of indigenous communities, in particular their economic, social and cultural rights guaranteed, in accordance with article 5 (c) and (e) of the Convention.

Suomeksi UM:n sivuilla: 

https://um.fi/tiedotteet/-/asset_publisher/ued5t2wDmr1C/content/yk-n-   rotusyrjinnan-poistamista-kasittelevalta-komitealta-ratkaisu-saamelaisten-vaaliluetteloon-hyvaksyttyja-henkiloita-koskevassa-asiassa/35732)

Muiden saamelaiskäräjien kriteerit

On myös esitetty väitteitä, että Norjan ja Ruotsin saamelaiskäräjien kriteerit olisivat huomattavasti väljemmät kuin Suomessa. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan kriteerit ovat pitkälti yhteneväiset lakiuudistuksen jälkeen. Nykyisin Suomen kriteerit ovat väljemmät, eikä lopullinen päätösvalta ole Saamelaiskäräjille, toisin kuin Norjassa ja Ruotsissa. Lakiuudistuksen toteutuessa nykymuodossa vastaisivat Suomen kriteerit Norjan mallia. Ruotsissa ne ovat hieman tiukemmat.

Lisäksi lakiehdotuksen kielikriteeriä on kuvattu virheellisesti ja väitetty, että siinä edellytetään saamen taitoa. Todellisuudessa kielikriteeriä halutaan laajentaa entisestään, jotta se paremmin huomioisi kielensä menettäneet saamelaiset. Kriteerissä edellytetään, että joko hakija itse, joku hänen vanhemmistaan, isovanhemmistaan tai isoisovanhemmistaan on puhunut saamea ensimmäisenä kielenään. Sama kielikriteeri on nähty myös muiden maiden saamelaiskäräjillä parhaana perustana määritelmälle. Kieli on keskeisessä asemassa myös Saamelaiskäräjien tehtävissä.

Enemmistön tahto

Keskustelussa on nostettu esille myös sitä, ettei saamelaiskäräjälain uudistuksella ole ollut kaikkien Saamelaiskäräjien jäsenten tukea. Vaatimus yksimielisyydestä on kohtuuton. Pelkästään eduskunnan toimintaa seuraamalla voimme todeta, että suomalaisessa päätöksenteossakin ollaan usein kovastikin eri mieltä päätöksenteossa. Silti päätöksiä kunnioitetaan, vaikka niistä äänestettäessä tilanne menisi eduskunnassa kovinkin tiukaksi. Hankalien päätösten teko olisi mahdotonta, jos enemmistöääni ei riittäisi.

On tärkeää huomioida myös saamelaisen hallintorakenteen erilaisuus suomalaiseen verrattuna: Saamelaiskäräjien päätöksille täytyy aina saada täyskokouksen tuki, eikä hallitus ole lähtökohtaisesti enemmistönä, toisin kuin eduskunnassa. Lähtökohtaisesti Saamelaiskäräjien hallitus tuo asiat täyskokouksen käsiteltäväksi aina ns. oppositioasemasta, eikä sillä ole valtaa asemaa päättää ylimmän päättävän elimen eli Saamelaiskäräjien jäsenistä koostuvan täyskokouksen yli. Erilaisesta asetelmasta huolimatta on demokratia Saamelaiskäräjillä vahvasti voimassa, ja saamelaisten omalla demokratialla täytyy vastaisuudessakin olla kestävä rooli.

Kaikilla Saamelaiskäräjien jäsenillä on oikeus tuoda näkemyksiään esille. Näkemysten kirjo on yksi Saamelaiskäräjien voimavaroista, ja erilaisia mielipiteitä arvostetaan suuresti. Demokraattisessa päätöksenteossa on kuitenkin selvää, ettei kaikissa asioissa saavuteta yksimielisyyttä. Tällöin päätöksenteko etenee äänestyksen kautta.

Myös saamelaiskäräjälain valmistelussa on varmistettu kaikkien jäsenten kuulemis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Saamelaiskäräjät on käynyt ennen Timosen toimikunnan työn aloittamista lähetekeskustelun, jossa jäsenet ovat voineet esittää omia kantojaan. Keskustelujen perusteella lakitoimikunnassa on edistetty kokouksessa laajaa tukea saaneita kantoja. Jos saamelaiskäräjälain uudistus etenee nyt eduskunnan käsittelyyn, tulee valmis lakitoimikunnan mietintö myös Saamelaiskäräjien täyskokouksen käsittelyyn. Siinä vaiheessa kaikilla jäsenillä on jälleen mahdollisuus kertoa omat, yhtäläisen arvokkaat näkemyksensä, ja vaikuttaa tasapuolisesti lopputulokseen. Niiden perusteella Saamelaiskäräjät tekee demokraattisen päätöksenteon mukaisesti sitten lopullisen päätöksensä lakiuudistuksesta.

Eri saamelaisryhmät

Saamelaiskäräjien työ on aina rakentunut eri saamelaisryhmien tasavertaiselle huomioimiselle. Tämä näkyy myös vaalijärjestelmässä, jossa jäsenien paikat jaetaan siten, että jokaisella alueella on sama minimimäärä edustajia, eikä esimerkiksi lukumäärältään suurempi alue voi saavuttaa automaattisesti sellaista asemaa, jossa toisten ryhmien edut jäisivät huomiotta. Sisäisessä työssä huomioidaan lisäksi myös eri kieliryhmien tasapuolinen edustus. Julkisessa keskustelussa on oltu huolissaan erityisesti inarinsaamelaisten edustuksesta Saamelaiskäräjillä. Monipuolinen edustus näkyy esimerkiksi siinä, että molemmat nykyiset varapuheenjohtajat ovat inarinsaamelaisia.

Saamelaiskulttuurien moninaisuus muodostaa pohjan myös koko Saamelaiskäräjien työlle, jossa tavoitteena on kaikkien saamelaisten kieliryhmien ja perinteisten elinkeinojen tuki ja edistäminen. Tämän työn kautta on saatu esimerkiksi elvytettyä ja voimistettua pienempiä kieliryhmiä, tuettua ja kannustettua saamelaiskulttuuria, parannettua perinteisten elinkeinojen harjoittajien mahdollisuuksia sekä tuotua koko alkuperäiskansayhteisön ääntä paremmin kuuluviin kansainvälisestikin. Kaiken työn ytimessä on rakkaus ja arvostus saamelaiskieliä ja saamelaiskulttuuria kohtaan.

Toivomme, että saamelaiskäräjälain uudistus päästään käsittelemään eduskunnassa, ja että siitä on kaikilla päättäjillä käytössään ajankohtainen ja asiapitoinen tieto.

Teksti: Saamelaiskäräjien puheenjohtajisto:

Tuomas Aslak Juuso, puheenjohtaja          
Anni Koivisto, I varapuheenjohtaja
Leo Aikio, II varapuheenjohtaja

Lue myös

02.12.2022Kokoomuksen ja perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti toteutuessaan heikentäisi uutis- ja kulttuurituotantoa
01.12.2022Keskustanuorten puheenjohtaja: Paavo Väyrynen ei voi asettua ehdolle Keskustan ehdokkaana, eikä toimia Keskustan johtopaikoilla
01.12.2022Poliisin etsimä 12-vuotias poika on löytynyt
01.12.20221970- luvulla syntyneet maksoivat eniten tuloveroja
01.12.2022Samu Haber juontaa ja esiintyy Ylen Uuden Musiikin Kilpailussa helmikuussa
01.12.2022Turkin mielestä Suomella ja Ruotsilla ei konkreettista edistystä
30.11.2022Vesa-Matti Loirista julkaistaan MTV:llä poikkeuksellinen dokumentti 17. joulukuuta
29.11.2022Huippusuosittu poliisin joulukonsertti Itä- Uudellamaalla 13. joulukuuta
29.11.2022Omasta kuolemasta puhuminen on joka kolmannelle suomalaiselle vaikeaa - kuolema ei katoa vaikenemalla
29.11.2022Saamelaiskäräjät hyväksyi Suomen hallituksen esityksen saamelaiskäräjälain muuttamisesta
29.11.2022Alex Schulmanin tosipohjaiseen romaaniin perustuva Polta nämä kirjeet- elokuvateattereihin jouluna
28.11.2022Keskustanuoret: Paavo Väyrynen ei voi toimia Keskustan puoluehallituksen jäsenenä
28.11.2022Poliisi pyytää havaintoja Espoossa kadonneesta 12- vuotiaasta pojasta
28.11.2022Turkki, Ruotsi ja Suomi keskustelevat Nato-jäsenyydestä
28.11.2022Poliisikomentaja Aapio korostaa yhteistyön merkitystä jengirikollisuuden torjunnassa
28.11.2022Synnyttäjien keski- ikä nousee yhä - neljännes synnyttäjistä yli 35-vuotiaita
28.11.2022KKV: Pe­rus­tee­ton oi­keu­teen haas­ta­mi­nen ku­lut­ta­jien pii­na­na
28.11.2022Tampereen Kirjafestareiden kansainvälisenä tähtivieraana ruotsalainen menestyskirjailija Alex Schulman
26.11.2022Päihtyneet kuljettajat työllistivät poliisia Pohjois-Karjalassa
25.11.2022Miljoonat ilman lämpöä tai sähköä Ukrainassa
25.11.2022Kannanotto: Saamelaiskäräjien puheenjohtajisto tuomitsee saamelaisiin kohdistuvan vihapuheen
24.11.2022Kiiminkipuiston kouluun kohdistui uhkaus
24.11.2022Itsenäisyyspäivä näkyy ja kuuluu Ylen tv-kanavilla, Radio Suomessa ja Ylen verkkopalveluissa
24.11.2022Ryöstörikosten määrä kasvussa Itä-Uudellamaalla
24.11.2022Intrum Oy: Suomalaiset jättävät laskuja maksamatta useammin kuin eurooppalaiset
24.11.2022Kaksinkertainen lapsilisä maksetaan joulukuussa
23.11.2022Joulutodistus lastensuojelulle - asiakkaiden ääni kuuluviin lainsäädännön uudistuksessa
23.11.2022Yli puolet suomalaisista tytöistä on harkinnut oman ulkonäkönsä muuttamista sosiaalisen median kuvaston vuoksi - nuoret toivovat vaikuttajilta avoimuutta ja vastuuta
23.11.2022Poliisi torjuu pimeää työtä yhdessä muiden viranomaisten kanssa
23.11.2022Suomalaispoliisien keksintö auttaa pelastautumaan tulipalosta
21.11.2022Jou­luos­tok­sil­la ver­kos­sa - muis­ta nämä
21.11.2022Poliisi kaipaa vihjeitä kadonneesta nuoresta
21.11.2022Seurakuntavaalit 2022: Lähes puolet uusia päättäjiä- keski-ikä kasvoi
20.11.2022Poliisi otti kiinni 15 huumausainerikoksista epäiltyä henkilöä Helsingissä
20.11.2022Tanssii Tähtien Kanssa -kausi huipentui Benjamin Peltosen ja Saana Akiolan voittoon
18.11.2022Pula osaavista ammattilaisista uhkaa sisäisen turvallisuuden aloja
18.11.2022Asiakastiedon luottotietorekisteristä poistuu pian yli puolitoista miljoonaa maksuhäiriömerkintää
17.11.2022Poliisin tiedonhankintakeinoihin esitetään muutoksia
17.11.2022Muusikkolegendan jäähyväiskonsertti: Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium
17.11.2022Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso kiittää pääministeri Marinia sekä oikeusministeri Henrikssonia
17.11.2022Kansanedustajan seksuaalirikosepäily syyteharkintaan
17.11.2022Tiedonsaanti rikosasioista tehdyistä viranomaispäätöksistä paranee
17.11.2022Hallitus esittää lakia potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista
17.11.2022Oikeudenhoidon selonteko: vakaa ja toimiva oikeusvaltio tarvitsee viranomaisilleen riittävät resurssit
17.11.2022Saamelaisten itsemääräämisoikeus ja itsehallinto vahvistuvat
17.11.2022Sähkön hinta näkyy jo perustoimeentulotuessa huomioiduissa taloussähkö- ja lämmitysmenoissa - tuensaajien määrä on tavanomaisella tasolla
16.11.2022Saamelainen parlamentaarinen neuvosto on huolissaan saamelaiskäräjälain etenemisestä
16.11.2022BIOS julkaisi verkossa energialaskurin
15.11.2022Tietosuojavaltuutettu antoi Verohallinnolle huomautuksen liian laajoista tietopyynnöistä
15.11.2022Savon ammattiopistolle Opetus- ja kulttuuriministeriön kunniamaininta ekologisen kestävyyden kehittämisestä
15.11.2022Pirkanmaan käräjäoikeus vangitsi miehen epäiltyihin valepoliisipetoksiin liittyen
11.11.2022Mak­su­häi­riö­mer­kin­tä pois­tuu jat­kos­sa no­peam­min, mut­ta sii­tä pi­tää yleen­sä huo­leh­tia itse
11.11.2022Narkolepsiaoikeudenkäynnit päättyivät
11.11.2022Saamelaiskäräjien puheenjohtajisto oikoo vääriä käsityksiä saamelaiskäräjälaista
10.11.2022Syytteet MPK:n henkilökuntaa kohtaan lopullisesti kaatuneet
03.11.2022Turkki pysyy kannassaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä
02.11.2022Yhdysvaltain presidentti Joe Biden keskusteli kuolleen kanssa
02.11.2022Anniskelupaikoissa anniskeltiin päihtyneille
01.11.2022KRP:llä ei ole näyttöä Suomeen kulkeutuneista avustusaseista
01.11.2022NATOn ehto Suomen ja Ruotsin jäsenyydelle ydinaseiden sijoitus Suomeen?
31.10.2022Ukrainan sisäministeriö: Tieto ukrainalaisten aseiden salakuljetuskanavasta Suomeen on väärä
31.10.2022Väite: Yhdysvaltain presidentti Biden menetti malttinsa Ukrainan Zelenskylle
31.10.2022Aki Linnanahde jättää aamuradion - toteuttaa jatkossa unelmaansa täysipäiväisenä podcastaajana
31.10.2022Tutkimus vie pohjan Kokoomuksen asumistuen leikkaamisesta
31.10.2022VATT:n tutkimus: Sosiaalietuuksien maksaminen vain kerran kuussa aiheuttaa mittavia kulutuspiikkejä ja vähentää säästämistä
29.10.2022Britannian pääministeri Sunak harkitsee maansa ulkomaanavun jäädyttämistä
29.10.2022Unkarin Gulyas: "Se, joka keksi Brysselin Ukrainan sodan vuoksi asettamat pakotteet, on Venäjän paras ystävä"
29.10.2022Innofactorin kyberturvallisuusyksikön johtaja Jarno Limnéll lähtee ehdolle eduskuntaan Kokoomuksen ehdokkaana
29.10.2022Rattijuopot tänäkin viikonloppuna liikenteessä
29.10.2022Taksiliikenteen valvontaisku osoitti lukuisia puutteita Lounais-Suomessa
28.10.2022Naton Stoltenberg 4. marraskuuta Turkkiin- asialistalla Suomen ja Ruotsin jäsenyys sotilasliitossa
28.10.2022Isyyshuijauksiin on puututtava ja uhreille on tarjottava tukea
28.10.2022Joensuussa ja Kuopiossa anastettu arvokkaita työkaluja - poliisi pyytää havaintoja pakettiautosta
28.10.2022Nokialla, Ylöjärvellä ja Pirkkalassa 15-20 -vuotiaiden rikoksesta epäiltyjen henkilöiden lukumäärä hurjassa nousussa
28.10.2022Ryöstön tutkinta muuttui petosepäilyksi Turussa
28.10.2022SDP:n Niina Malm: Kokoomuksen Valtosen talouspolitiikan linja on holtiton ja tuhoisa kaikille muille paitsi rikkaille
27.10.2022Veijo Lalli puolustaa Johanna Tukiaista: Syyttää rankasti kaikesta Johannan äitiä
27.10.2022Rahoitusta itärajan esteaidan pilottiin, pelastajamäärän noston valmisteluun ja poliisin ICT-toiminnan kehittämiseen
27.10.2022Marjanhankintayritykseen kytkeytyvä esitutkinta jatkuu: Poliisi ja Rajavartiolaitos epäilevät törkeää ihmiskauppaa
27.10.2022Ruotsin poliisi: Johanna Tukiainen kysyi " Do you want some cocaine? "
27.10.2022Video: Bilettääkö Iso- Britannian pääministeri Rishi Sunak videolla?
27.10.2022Saksa aikoo laillistaa kannabiksen viihdekäytön
26.10.2022Naton Stoltenberg vierailee Turkissa neuvottelemassa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä
26.10.2022Sote- ammattilaisten syystalven koronarokotetehosteille ei ole lääketieteellisiä perusteita
26.10.2022Yksipuolinen tuomio on sanktio velvoitteen laiminlyönnistä
26.10.2022Ulosoton suojaosuuden korotus väliaikaisesti koko ensi vuodeksi, kuluttajaluottoihin tiukennuksia ja markkinointiin rajoituksia
25.10.2022Britannian oikeusministeri Brandon Lewis erosi
25.10.2022Turkki odottaa Suomen ja Ruotsin estävän terroristiryhmiä toimimasta maaperällään
25.10.2022STT sai Tietoturvan suunnannäyttäjä - tunnustuksen
25.10.2022Muumihahmot muuttuvat todeksi Lumoavan kultaseppien käsissä Kuopiossa
25.10.2022Puolustusvoimat harjoittelee yöllä Tammisaaren keskustassa
25.10.2022Suurituloisimmat hyötyvät eniten nopeasti kasvavasta verotuesta
25.10.2022Poliisin blogi: Vakavat uhkat edellyttävät kansainvälisen yhteistyön tiivistämistä
24.10.2022Venäläistä tv-juontajaa tutkitaan yllytyksestä kansanmurhaan Ukrainassa
24.10.2022Intialaistaustaisesta Rishi Sunakista tulee pääministeri Isossa-Britanniassa
24.10.2022Video: Lähettikö Turkki Ukrainaan palkkasotilaita Venäjän puolelle?
24.10.2022Keskusrikospoliisin entiset rikosylikomisariot avaa maallikoille rikostutkintaa ensi syksynä
23.10.2022Miksi Unkari viivyttää Suomen ja Ruotsin NATO- jäsenyyttä?
23.10.2022Kuolleisuus hengenvaaralliseen aivoverenvuotoon vähentynyt naisilla jyrkästi mutta kasvanut iäkkäillä miehillä
22.10.2022Suomen valtuuskunta vierailee Turkissa ensi tiistaina

Näytä lisää »