Oikeusvaltiokertomus 2022: Komissio antaa EU-maille kohdennettuja suosituksia

13.07.2022

Euroopan komission logo

Komissio on tänään julkaissut kolmannen vuotuisen oikeusvaltiokertomuksen. Kertomus annetaan tilanteessa, jossa Venäjän hyökkäys Ukrainaan on entisestään korostanut demokraattisten arvojen, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen merkitystä.

Siihen sisältyy yleiskatsaus tilanteen kehityksestä koko EU:ssa ja 27 maakohtaista lukua, joissa tarkastellaan kehitystä kussakin EU:n jäsenmaassa heinäkuun 2021 jälkeen. Tämän vuoden kertomus sisältää ensimmäistä kertaa kullekin jäsenmaalle osoitettuja suosituksia, kuten puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti unionin tilasta vuonna 2021 pitämässään puheessa. Suositusten tarkoituksena on kannustaa jäsenmaita vauhdittamaan käynnissä olevia tai tulevia uudistuksiaan ja määrittämään, missä parannuksia tarvitaan.

Aiempien vuosien tapaan kertomuksessa tarkastellaan kehitystä neljällä oikeusvaltioperiaatteen keskeisellä osa-alueella. Nämä ovat oikeuslaitos, korruptiontorjuntakehys, tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja vapaus sekä muut keskinäiseen valvontaan liittyvät institutionaaliset kysymykset. Kertomus osoittaa, että monissa jäsenmaissa on jatkettu oikeusvaltion toimintaan liittyviä uudistuksia, joilla on pyritty vastaamaan kahdessa edellisessä kertomuksessa todettuihin haasteisiin. Joissakin jäsenmaissa on kuitenkin edelleen järjestelmätason ongelmia.

Kertomuksessa seurataan edellisinä vuosina määritettyjä haasteita, tarkennetaan komission arviota ja esitetään huomioita esimerkiksi julkisen palvelun tiedotusvälineistä, vakoiluohjelmien käytöstä ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta.

Keskeiset havainnot ja suositukset

  1. Oikeuslaitoksen uudistaminen

Oikeuslaitoksen uudistaminen on ollut edelleen poliittisen asialistan kärjessä. Monet jäsenmaat ovat käynnistäneet merkittäviä uudistuksia oikeuslaitoksen riippumattomuuden vahvistamiseksi. Ne liittyvät muun muassa oikeuslaitoksen tuomarineuvostojen kokoonpanoon ja toimivaltaan, tuomareiden nimitysmenettelyjen parantamiseen tai syyttäjälaitosten riippumattomuuden vahvistamiseen. Jäsenmaat ovat myös ottaneet käyttöön toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan oikeudenkäytön tehokkuutta ja laatua. Esimerkiksi oikeuslaitosten digitointia on edistetty ja oikeussuojan saatavuutta helpotettu.

Toisaalta muutamissa jäsenmaissa on edelleen rakenteellisia ongelmia oikeuslaitoksen riippumattomuuden suhteen. Joissakin jäsenmaissa on haasteita, jotka koskevat nimityksiä ylempiin tuomioistuimiin ja tuomioistuinten presidentin virkoihin. Toisissa on huolta syyttäjälaitoksen riippumattomuudesta ja itsenäisyydestä, ja kurinpitomenettelyjä käytetään edelleen oikeuslaitoksen riippumattomuuden heikentämiseen.

Komission suosituksissa kannustetaan näiden ongelmien ratkaisemiseksi esimerkiksi lisäämään oikeuslaitoksen vahvempaa osallistumista nimitysmenettelyihin, parantamaan syyttäjälaitosten itsenäisyyttä ja tarjoamaan oikeuslaitokselle riittävät resurssit.

  1. Korruptiontorjunta

EU on edelleen yksi maailman vähiten korruptoituneista alueista. Heinäkuun 2021 jälkeen monet jäsenmaat ovat hyväksyneet tai tarkistaneet korruptiontorjuntastrategioitaan tai parhaillaan tarkistamassa niitä. Useat EU-maat ovat saattaneet voimassa olevat säännökset kansainvälisten korruptiontorjuntanormien ja EU:n lainsäädännön mukaisiksi. Useimmissa jäsenmaissa on nyt käytössä kattavaa lainsäädäntöä, joka tarjoaa rikosoikeusjärjestelmälle tarvittavat välineet korruption torjumiseksi. Monet jäsenmaat ovat parantaneet korruption torjunnasta vastaavien syyttäjäviranomaisten valmiuksia esimerkiksi lisäresurssien tai lisäkoulutuksen avulla.

Korruptio on kuitenkin EU:n kansalaisille edelleen vakava huolenaihe. Esimerkiksi vuonna 2022 toteutettu korruptiota koskeva Eurobarometri-kysely osoittaa, että 68 prosenttia vastaajista uskoo korruption olevan laajalle levinnyttä omassa maassaan. Joissakin jäsenmaissa korruptiotapausten tutkinta- ja syytetoimet kestävät pitkään eikä tuomioita anneta, varsinkaan korkean poliittisen tason tapauksissa. Kaikissa jäsenmaissa virkamiehiin sovelletaan varallisuuden ja sidonnaisuuksien ilmoittamista koskevia velvoitteita, mutta näiden velvoitteiden laajuus, ilmoitettujen tietojen läpinäkyvyys ja saatavuus sekä tietojen tarkistaminen ja velvoitteiden noudattamisen valvonnan taso ja tehokkuus vaihtelevat.

Komissio on antanut korruptiontorjuntasäännöksistä suosituksia, jotka liittyvät ennaltaehkäisevien säännösten vahvistamiseen esimerkiksi edunvalvontaa ja eturistiriitoja koskevien sääntöjen osalta, sekä korruptiotapausten tehokkaan tutkinnan ja syytteeseenpanon varmistamiseen.

  1. Median vapaus ja moniarvoisuus

Sekä covid-19-pandemia että Venäjän sota Ukrainaa vastaan ovat osoittaneet, että toimittajilla on ratkaiseva rooli faktantarkistuksessa ja kansalaisille tiedottamisessa. Useat jäsenmaat ovat säätäneet tai parantaneet toimia toimittajien turvallisuuden ja työolojen parantamiseksi komission hiljattain esittämien aloitteiden pohjalta, tai ovat harkitsemassa sellaisia. Edellisen kertomuksen jälkeen useat jäsenmaat ovat pyrkineet parantamaan tiedotusvälineiden omistuksen läpinäkyvyyttä. Huolta aiheuttaa edelleen läpinäkyvyyden puute valtion mainonnan jakautumisessa eri tiedotusvälineisiin, eturistiriidat ja esteet, jotka liittyvät julkisten asiakirjojen saatavuuteen. Kertomuksessa tuodaan nämä kysymykset seikkoina, joihin on kiinnitettävä huomiota.

Kertomuksessa tarkastellaan ensimmäistä kertaa myös julkisen palvelun tiedotusvälineitä ja tunnustetaan niiden erityinen rooli yhteiskunnan ja demokratian kannalta. Tarvitaan eurooppalaisten normien mukaisesti takeita sen varmistamiseksi, että julkisen palvelun tiedotusvälineiden riippumattomuutta suojellaan ja että julkinen rahoitus on riittävää, eikä sitä käytetä tiedotusvälineiden poliittiseen painostukseen.

Kertomuksessa esitettävät havainnot perustuvat useisiin lähteisiin, joita ovat esimerkiksi tiedotusvälineiden moniarvoisuuden seurantavälineEuroopan neuvoston foorumi journalismin suojelun ja toimittajien turvallisuuden edistämiseksi sekä Mapping Media Freedom Platform -alusta.

Komissio on antanut useita suosituksia, jotka koskevat muun muassa valtion mainonnan läpinäkyvää ja oikeudenmukaista jakamista eri tiedotusvälineisiin, julkisen palvelun tiedotusvälineiden riippumatonta hallinnointia ja toimenpiteitä toimittajien turvallisuuden parantamiseksi. Tulevan eurooppalaisen medianvapaussäädöksen tarkoituksena on auttaa osaltaan ratkaisemaan useita oikeusvaltiokertomuksissa esiin tuotuja kysymyksiä.

  1. Hallitusjärjestelmän osien keskinäinen valvonta

Jäsenmaat ovat edelleen parantaneet lainsäädäntöprosessiensa laatua. Tämä suuntaus on havaittu vuosien 2020 ja 2021 oikeusvaltiokertomuksissa. Perustuslakituomioistuimet ovat edelleen keskeisessä asemassa keskinäisen valvonnan järjestelmissä, myös hätäaputoimenpiteiden valvonnan osalta, sekä esimerkiksi vaalien järjestämisessä. Ihmisoikeusinstituutioiden, oikeusasiamiesten ja muiden riippumattomien viranomaisten asema on vahvistunut joissakin jäsenmaissa entisestään. Useimmissa jäsenmaissa on kansalaisyhteiskunnan kannalta suotuisa ja kannustava ympäristö.

Joissakin jäsenmaissa ei kuitenkaan ole vielä virallisia puitteita sidosryhmien kuulemiselle, mikä on huolestuttavaa, ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot kohtaavat monenlaisia haasteita esimerkiksi rahoituksen ongelmien, kielteisten narratiivien ja toimintamahdollisuuksien rajoittamisen muodossa. Kertomuksessa tarkastellaan ensimmäistä kertaa myös sitä, miten jäsenmaat ovat panneet täytäntöön Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot. Siinä käsitellään myös jäsenmaiden omien keskinäisen valvonnan järjestelmien reaktioita vakoiluohjelmien käyttöön. Vaikka tällaisten välineiden käyttö liittyy kansalliseen turvallisuuteen, käyttöön olisi sovellettava jäsenmaan sisäistä keskinäistä valvontaa.

Komissio on antanut haasteisiin vastaamiseksi suosituksia, jotka koskevat esimerkiksi sidosryhmien osallistumista lainsäädäntöprosessiin, hyväksyttyjen kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden perustamista ja toimintaa sekä avoimen toimintakehyksen varmistamista kansalaisyhteiskuntaa varten.

Seuraavat vaiheet

Komissio kehottaa nyt Euroopan parlamenttia ja neuvostoa jatkamaan yleisiä ja maakohtaisia keskusteluja kertomuksen pohjalta. Se myös kehottaa kansallisia parlamentteja ja muita keskeisiä toimijoita, kuten kansalaisyhteiskuntaa, jatkamaan kansallista vuoropuhelua oikeusvaltioperiaatteesta. Komissio kehottaa jäsenmaita vastaamaan kertomuksessa esiin tuotuihin haasteisiin ja on valmis auttamaan niitä tässä työssä, esimerkiksi suositusten täytäntöönpanossa.

Oikeusvaltiokertomus2022 TÄÄLLÄ 

Lue myös

11.08.2022Lapsikaappauksia tapahtuu sekä Suomesta ulkomaille että ulkomailta Suomeen
11.08.2022Omaiset pääsevät tulevana lauantaina Dragsvikiin seuraamaan sotilasvalaa ja - vakuutusta
11.08.2022Euroopan komissio: Kreikan tehostettu valvonta päättyy 20. elokuuta
10.08.2022Johanna Tukiaisen vastine : En ole menettänyt lapseni huoltajuutta!
10.08.2022Työntekijöiden ylikuormittuminen noussut henkilöstöhallinnon haasteeksi
10.08.2022PAM: Sosiaalisesti kestämätön malli leikkaa pienituloisilta
09.08.2022Mitä Jumalan ikuisuus voi tarkoittaa?
09.08.2022Laulaja Dua Lipa sai Kosovon kunnia suurlähettilään arvon
09.08.2022Missä on pieni Isabell Tahiri ?
08.08.2022POLIISI ETSII! Johanna Tukiainen pakomatkalla- sieppasi lapsensa Ruotsissa
08.08.2022Ukraina hakee uutta IMF-ohjelmaa, toivoo avun saapuvan marras-joulukuulla
08.08.2022Kiinan ulkoministeriö: Sotilaalliset harjoitukset "omilla vesillämme" avoimia ja läpinäkyviä
08.08.2022Kiina jatkaa sotaharjoituksiaan Taiwanin ympärillä
08.08.2022Kutsunnat alkavat elokuussa - katso vinkit valmistautumiseen
08.08.2022Asiakaspalvelun heikko tavoitettavuus pännii suomalaista
07.08.2022Amnesty pahoittelee Ukrainan raportin tuottamaa tuskaa ja vihaa
07.08.2022Euroopan komissio: 231 miljoonaa euroa Ruotsille ja 140 miljoonaa euroa Suomelle
06.08.2022Vaasa Festival keskeytetään turvallisuussyistä
06.08.2022Stratovariukselta ilmestyi Firefly-single 5.elokuuta - Survive- albumi julkaisussa 23.syyskuuta.
06.08.2022Amnestyn pomo erosi - ryhmä syytti Ukrainan asevoimia siviilien vaarantamisesta
06.08.2022Taiwan : Kiinalaiset koneet ja laivat suorittavat hyökkäys simulaatioharjoituksia
06.08.2022Snickersin valmistaja pahoittelee tuotelanseerausta, jonka mukaan Taiwan on maa
04.08.2022Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg : Venäjä - Ukraina konfliktissa NATOlla on kaksi tehtävää
04.08.2022Ukraina etsii tilaisuutta pyytää apua Kiinalta sodan lopettamiseksi
04.08.2022Kolme viljaa kuljettavaa alusta lähtee Ukrainasta perjantaina
04.08.2022Turkki harkitsee lentokoneiden hankkimista Venäjältä metsäpalojen torjuntaan
04.08.2022Johanna Tukiaisen lapsi huostaanotettiin Ruotsissa oikeuden päätöksellä
04.08.2022Yhdysvaltain senaatti hyväksyi Suomen ja Ruotsin liittymisen Natoon
03.08.2022Italia ratifioi Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden
03.08.2022Yhdysvaltain senaatti äänestää tänään Suomen ja Ruotsin Natoon liittymisestä
03.08.2022Yhdysvaltain Pelosi saapui Taiwaniin vannoen Yhdysvaltain sitoutumista; Kiina tuomitsi vierailun
03.08.2022Ranskan parlamentti ratifioi Ruotsin ja Suomen liittymisen Natoon
02.08.2022Italian alahuone tukee Suomen ja Ruotsin Nato- jäsenyyttä
02.08.2022Yhdysvaltain senaattori Josh Hawley : Miksi en äänestä Ruotsin ja Suomen liittämistä Natoon?
02.08.2022Rahtilaiva Razoni saapui Turkkiin tarkastukseen
02.08.2022Itsetuhoisten nuorten ja heidän vanhempiensa on vaikea saada oikeanlaista apua
02.08.2022Kaksi Tanskan ilmavoimien F-16-hävittäjää vierailee Karjalan lennostossa
02.08.2022Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry: Herukoiden satokausi tuo väriä loppukesän marjamarkkinoille
02.08.2022Kuluttajariitalautakunnan suositukset eroavat annetuista tuomioista
01.08.2022Elvis Presleyn korut huutokaupataan
01.08.2022Kaakkois-Suomen rajavartiosto paljasti väärennyksiä rajanylitysliikenteestä
01.08.2022Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kiittää Turkkia
01.08.2022Kela: Koronavirusriski ei oikeuta erityisäitiys- tai erityisraskausrahaan 1.elokuuta alkaen
01.08.2022Suosittu Ensitreffit alttarilla tulee taas! Yhdeksäs kausi starttaa MTV:llä tiistaina 30.elokuuta uudistuneen asiantuntijakolmikon luotsaamana
01.08.2022Tapsan Tahdit vietetään tällä viikolla Nokialla - Iskelmä-Finlandia jaetaan 20. kerran
01.08.2022Ensimmäinen "viljalaiva" lähti Ukrainasta Libanoniin
30.07.2022Kuopiorockissa 25000 kävijää.
29.07.2022Utin jääkärirykmentin kansainvälinen harjoitustoiminta jatkuu
29.07.2022Unkarin Orban: "Joskus puheeni ymmärretään väärin"
29.07.2022Shakiralle vaaditaan yli kahdeksan vuotta vankeutta veropetoksesta
29.07.2022Portugali aloittaa tutkinnan väitetystä katolisen kirkon seksuaalisesta hyväksikäytöstä
29.07.2022Suomen ja Ruotsin Nato- hakemukset on Turkin ulkoministeriössä
29.07.2022Yhdysvaltain Bidenin lupaus rikkaiden veronkorotuksesta nytkähti eteenpäin
28.07.2022Kanadan hallitus: Paavin anteeksipyyntö alkuperäiskansoilta ei riittävä
28.07.2022Suomi ensimmäisellä sijalla EU:n digivertailussa
27.07.2022Boris Johnsonista uusi Naton pääsihteeri ?
27.07.2022Turkkilainen 9-vuotias poika toipuu draaman jälkeen
27.07.20225 vinkkiä onnellisuuteen
26.07.2022Suhteet: Ensivaikutelmalla on väliä
26.07.2022Turkin Erdogan: Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydessä ei kompromisseja
25.07.2022Kotoa roskien joukosta löydetty lapsi vietiin valtion suojelukseen Antalyassa
25.07.2022Elon Musk kiistää romanssin Googlen perustajan vaimon kanssa
25.07.2022Toisinnäkemisen Festivaali Viitasaarella 20. elokuuta
24.07.2022Muusikko Bablo superstaroista: "Ollaan eri festareilla"
24.07.2022Tikkurila Festivaalin ennätyshelteessä juhli lähes 30 000 kävijää
24.07.2022Loppuunmyyty Tammerfest keräsi koko Tampereen täyteen juhlakansaa
24.07.2022Countrylaulaja Michael Martin Murphey haastoi Sony Musicin oikeuteen tekijänoikeuksista
24.07.2022Kanne: Meta varasti kappaleita ruotsalaiselta levy-yhtiöltä
23.07.2022Ruotsin tiedustelupalvelu haluaa kieltää PKK:ta ja muita terroristijärjestöjä osallistumasta mielenosoituksiin
23.07.2022Muusikko Bablo on brändi jota ei voi kopioida
21.07.2022Metropolitan police: Kolmea syytetään yleisestä häiriöstä M25- mielenosoituksen jälkeen
21.07.2022Dua Lipa taas oikeuteen koska hän jakoi paparazzi-kuvan itsestään Instagramissaan
21.07.2022Suomen johtama EU-yhteishanke kehittää Maavoimien arktista liikkuvuutta
21.07.2022Turkin, Suomen ja Ruotsin virkamiehet tapaavat elokuussa
21.07.2022Mercosur torjui Ukrainan presidentin puheenvuoron huippukokouksessa
21.07.2022Jättiläispanda An An lopetettiin 35-vuotiaana
21.07.2022Kremlin mukaan Putin voi hyvin ja kiistää terveyshuhut
21.07.2022Turkin ulkoministeri: Turkki ei tarvitse lupaa terrorismin vastaisiin toimiin Syyriassa
21.07.2022Finnish Customs sold its legally forfeited cryptocurrencies
21.07.2022Tulli myi lainvoimaiset virtuaalivaluuttansa
20.07.2022Turkin media: YPG/PKK- terroriryhmän kannattajat pitävät mielenosoituksia Suomessa
20.07.2022Turkki pyytää Irakia olemaan antamatta lausuntoja Duhokin hyökkäyksestä PKK:n terroristiryhmän "vaikutuksen alaisena"
20.07.2022Turkin presidentti: " Skandinavian maat terrorismin jalostuskeskus"
20.07.2022Venäjän Putin: "On tärkeää pyyhkiä pois kaikki terroristiryhmät, erityisesti Deash/ ISIS Syyrian alueelta"
19.07.2022Turkki ja Iran sopivat taistelevansa terrorismia vastaan
19.07.2022Yhdysvaltain F-16 hävittäjien myynti Turkille ehdollista
19.07.2022Justin Bieberin maailmankiertue jatkuu- Helsinkiin 9. elokuuta
19.07.2022Iran isännöi Turkin Erdogania ja Venäjän Putinia
19.07.2022Puola antaa kotitalouksille kertamaksun hiilen hinnannousujen kompensoimiseksi
19.07.2022EU lieventää Venäjän pankkeihin kohdistuvia pakotteita elintarvikekaupan mahdollistamiseksi
19.07.2022Luottamus poliitikkoihin huippulukemissa - aiempaa harvempi toivoo presidentille lisää valtaa
19.07.2022Tammerfest lähes kokonaan ennakkoon loppuunmyyty
18.07.2022Turkki jäädyttää Ruotsin ja Suomen Nato-jäsenyys prosessin"jos ehdot eivät täyty"
18.07.2022Harri Berglund taitaa Javascriptin ja TypeScriptin salat
17.07.2022Rikkomusmenettely: Euroopan komissio huomauttaa Suomea kolmesta lainsäädännöllisestä velvoitteesta
14.07.2022EU:n korkein oikeus: "Feta" on kreikkalaista
14.07.2022Lakiuudistus parantaa Puolustusvoimien joukkojen poikkeusolojen suorituskykyä
14.07.2022Valko-Venäjän presidentti moittii Natoa ja länttä maailman työntämisestä lähemmäksi voittamattoman sodan kuilua
13.07.2022Turkki toivoo, että Yhdysvallat luovuttaa FETÖn johtajan
13.07.2022Unkarilaiset protestoivat toista päivää verouudistusta vastaan

Näytä lisää »