EU: Komissiolta hyväksyntä Suomen yritysten 500 miljoonan euron tukiohjelmalle Ukrainaan kohdistuneen Venäjän hyökkäyksen johdosta

14.06.2022

Euroopan komission Suomen-edustusto Bandera Finlandesa - Banco de fotos e imágenes de stock - iStock

Euroopan komissio on antanut hyväksyntänsä Suomen yrityksille suunnatulle 500 miljoonan euron tukiohjelmalle Ukrainaan kohdistuneen Venäjän hyökkäyksen johdosta. Tukiohjelma hyväksyttiin komission 23. maaliskuuta 2022 vahvistamien tilapäisten kriisipuitteiden nojalla. Ne perustuvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimuksen) 107 artiklan 3 kohdan b alakohtaan, jossa sallitaan tämänkaltainen valtiontuki, kun EU:n taloudessa esiintyy vakavia häiriöitä.

Kilpailupolitiikasta vastaava johtava varapuheenjohtaja Margrethe Vestager sanoi: 

- Tällä enimmillään 500 miljoonan euron tukiohjelmalla Suomi tukee yrityksiä lähes kaikilla aloilla, joihin nykyinen kriisi ja siihen liittyvät pakotteet vaikuttavat. Tämä on tärkeä askel Putinin Ukrainaa vastaan käymän sodan taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi. Seisomme vakaasti Ukrainan ja sen kansan rinnalla. Samalla jatkamme tiivistä yhteistyötä jäsenmaiden kanssa, jotta kansallisia tukitoimenpiteitä voidaan toteuttaa nopeasti, koordinoidusti ja vaikuttavasti ilman että tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla vaarantuvat.

Suomen tukiohjelma

Suomi ilmoitti komissiolle yrityksille suunnatun 500 miljoonan euron tukiohjelman Ukrainaan kohdistuneen Venäjän hyökkäyksen johdosta.

Tukiohjelma on avoin kaikenkokoisille yrityksille, jotka toimivat kaikilla aloilla, joihin nykyinen geopoliittinen kriisi ja siihen liittyvät pakotteet vaikuttavat, rahoitusalaa, maatalouden alkutuotantoa, vesiviljelyä ja kalastusta lukuun ottamatta.

Tukiohjelmassa tukikelpoisilla tuensaajilla on oikeus saada rajoitettuja tukimääriä missä tahansa seuraavista muodoista:

- suorat avustukset

- vero- ja maksuetuudet

- takaisinmaksettavat ennakot

- takaukset

- lainat ja oma pääoma

Komissio katsoi Suomen tukiohjelman täyttävän tilapäisissä kriisipuitteissa vahvistetut edellytykset. Tuki saa olla enintään 400 000 euroa tuensaajaa kohden ja se myönnetään viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022.

Komissio totesi Suomen toimenpiteen olevan tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen Suomen taloudessa vallitsevan vakavan häiriön poistamiseksi. Näin ollen se täyttää SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdassa ja tilapäisissä kriisipuitteissa asetetut edellytykset.

Tällä perusteella komissio hyväksyi tukiohjelman EU:n valtiontukisääntöjen nojalla.

Tausta 

Komissio hyväksyi 23. maaliskuuta 2022 tilapäiset kriisipuitteet, jotta EU-maat voisivat hyödyntää EU:n valtiontukisääntöjen mahdollistamaa joustoa talouden tukemiseksi Ukrainaan kohdistuneen Venäjän hyökkäyksen johdosta.

Tilapäisissä kriisipuitteissa sallitaan jäsenmaille seuraavan tyyppiset valtiontuet:

- Jäsenmaat voivat myöntää missä tahansa muodossa rajoitettua tukea enintään 35 000 euroa kriisin koettelemaa maatalous-, kalastus- ja vesiviljelyalalla toimivaa yritystä kohden ja 400 000 euroa muilla aloilla toimivaa yritystä kohden

- Takauksina ja korkotukilainoina myönnettävä likviditeettituki

- Tuki korkeiden energiahintojen korvaamiseksi. Tuella, jota voidaan myöntää missä tahansa muodossa, kompensoidaan osittain erityisesti energiaintensiivisille yrityksille kaasun ja sähkön hinnan poikkeuksellisesta noususta aiheutuneita lisäkustannuksia.Tuensaajakohtainen kokonaistuki voi olla enintään 30 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista ja enintään 2 miljoonaa euroa minä tahansa ajankohtana. Jos yritykselle aiheutuu toimintatappioita, toiminnan jatkamiseksi saatetaan tarvita lisää tukea. Tämän vuoksi energiaintensiivisten yritysten kohdalla tukimäärät ovat suuremmat, eli enimmillään 25 miljoonaa euroa. Erityisen pahasti tilanteesta kärsivillä toimialoilla tuki voi olla enimmillään 50 miljoonaa euroa.

Venäjän määräysvallassa ja pakotteiden kohteina olevat toimijat eivät voi saada tukia.

Tilapäisiin kriisipuitteisiin sisältyy myös erilaisia varmistuksia:

- Tuen suhteuttamisperiaate edellyttää, että yritykselle myönnettävän tuen määrän ja yrityksen taloudellisen toiminnan laajuuden ja kriisin taloudellisten vaikutusten välillä on oltava yhteys

- Tukikelpoisuusehdoilla rajataan tuen saajia esimerkiksi siten, että energiaintensiivisiksi määritellään yritykset, joiden energiakustannukset vastaavat vähintään kolmea prosenttia yrityksen tuotannon arvosta

- Kestävyyttä koskevat vaatimukset. Jäsenmaita pyydetään harkitsemaan syrjimättömien ympäristönsuojeluun tai toimitusvarmuuteen liittyvien vaatimusten asettamista, kun ne myöntävät tukea poikkeuksellisen korkeista kaasun ja sähkön hinnoista johtuviin lisäkustannuksiin.

Tilapäiset kriisipuitteet ovat voimassa 31. joulukuuta 2022 saakka. Oikeusvarmuuden vuoksi komissio arvioi ennen tuota ajankohtaa, onko tilapäisten puitteiden voimassaoloa tarpeen jatkaa. Komissio myös seuraa tiiviisti puitteiden sisältöä ja laajuutta niiden soveltamisaikana sen mukaan, mikä on tilanne energiamarkkinoilla, muilla tuotantopanosmarkkinoilla sekä taloudessa yleisesti.

Tilapäisillä puitteilla täydennetään EU-maiden monia mahdollisuuksia toteuttaa tukitoimenpiteitä EU:n nykyisten valtiontukisääntöjen sallimissa rajoissa. EU:n valtiontukisäännöissä annetaan jäsenmaille esimerkiksi mahdollisuus auttaa kiireellisen pelastamistuen tarpeessa olevia yrityksiä selviytymään likviditeettivajeesta. Lisäksi SEUT-sopimuksen 107 artiklan 2 kohdan b alakohdassa annetaan jäsenmaille mahdollisuus korvata yrityksille vahinkoja, joita aiheutuu suoraan meneillään olevan kriisin kaltaisesta poikkeuksellisesta tapahtumasta.

Aiemmin komissio hyväksyi vastaavat tilapäiset puitteet covid-19-pandemian yhteydessä 19. maaliskuuta 2020. Niitä päivitettiin 3. huhtikuuta, 8. toukokuuta, 29. kesäkuuta ja 13. lokakuuta 2020 sekä 28. tammikuuta ja 18. marraskuuta 2021.

Lue myös

30.06.2022AA: Ulkoministeri Haavisto: Suomi aloittaa "pian" yhteistyön Turkin kanssa terroriryhmien suhteen
29.06.2022Turkki: Yhteisymmärryspöytäkirja ei tarkoita, että Suomen ja Ruotsin liittymisprosessi Natoon on valmis.
29.06.2022Yhdysvaltain puolustusministeriö tukee täysin Turkin F-16- modernisointisuunnitelmia.
29.06.2022NATOn julkistama Turkin, Suomen ja Ruotsin allekirjoittama muistio kokonaisuudessaan
29.06.2022Turkin, Suomen ja Ruotsin allekirjoittama muistion sisältö
28.06.2022Suomi ja Ruotsi palaavat Nato-jäsenyyden tielle- Turkki luopuu veto-oikeudesta
28.06.2022Turkki "sai mitä halusi" - Suomi ja Ruotsi eivät tue YPG/PYD:tä ja Turkissa FETÖ:ksi kutsuttua järjestöä.
28.06.2022Turkki, Suomi ja Ruotsi allekirjoittivat muistion, joka tasoittaa tietä Suomen ja Ruotsin Nato- jäsenyyteen
28.06.2022Naton pääsihteeri sanoo, että ilmastonmuutos on Natolle tärkeä
28.06.2022Ruotsin ja Turkin väliset neuvottelut keskiviikkona Ankarassa
28.06.2022Pääministeri Andersson lupaa, että Ruotsi ei ole "turvasatama terroristeille".
28.06.2022NATOn pääsihteeri saapui Madridiin kiittämään Espanjaa historiallisen Naton huippukokouksen isännöimisestä
28.06.2022Turkin Erdogan ja Yhdysvaltain Biden tapaavat - välejä hiertänyt pitkään YPGn tukeminen
28.06.2022Turkin Erdogan ja Yhdysvaltain Biden voivat tavata Naton huippukokouksessa keskustellakseen Turkin huolenaiheista
28.06.2022NATOn Jens Stoltenberg : " Turkin huolenaiheet ovat oikeutettuja ja niihin on puututtava."
27.06.2022Karhu juhlistaa Pride Helsingin kanssa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen moninaisuutta
27.06.2022Turkin, Naton, Ruotsin ja Suomen välillä järjestetään tapaaminen tiistaina 28. kesäkuuta
25.06.2022Turkki: " Emme tee myönnytyksiä turvallisuuden suhteen"
23.06.2022Yhdysvallat tunnustaa Turkin huolen Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyshakemuksista
22.06.2022US soldiers to Utti Jaeger Regiment's exercises
22.06.2022Yhdysvaltalaisia sotilaita Utin jääkärirykmentin harjoituksiin
22.06.2022Royal Air Force F-35s to visit Karelia Air Command
22.06.2022Ison-Britannian kuninkaallisten ilmavoimien F-35- hävittäjät vierailevat Karjalan lennostossa
22.06.2022Koomikko Ilari Johansson FalaBros-podcastissa ismien täyttämästä nykymaailmasta: "Kukaan ei edes tiedä, mitä mikäkin termi tarkoittaa, silti käytämme niitä sujuvasti!"
21.06.2022Päättäjien on kannettava vastuunsa Puolustusvoimien henkilöstön jaksamisesta
20.06.2022NATO isännöi Turkin, Suomen ja Ruotsin keskusteluja
18.06.2022Venäjä ei ole huolissaan Ukrainan EU-ehdokasasemasta
18.06.2022Ruotsi tuomitsee PKK:n terroristiryhmän
18.06.2022"Ruotsin ja Suomen tuki terrorismille uhkaa Natoa"
18.06.2022Ilmavoimien lentäjien harjoitus näkyy Multian ja Tikkakosken välisessä maastossa 18.- 23. kesäkuuta
17.06.2022Naton sotilaskomitean puheenjohtaja vierailee Suomessa
17.06.2022Naton puolustusministerit loi pohjan Madridin huippukokoukselle
16.06.2022Sinimusta Liike on merkitty puoluerekisteriin
16.06.2022Turkkia ei päästetä takaisin F-35- ohjelmaan
16.06.2022Suomi on rikkonut YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta
15.06.2022Turkki: Ruotsin ja Suomen vastaukset eivät täytä odotuksia
15.06.2022Baltian maat haluavat lisää Natoa- he eivät saa kaikkea mitä haluavat
15.06.2022Turkki säilyttää kantansa, kunnes Ruotsi ja Suomi ryhtyvät konkreettisiin toimiin
15.06.2022Puolustusvoimat : Valmius säilyy, vaikka joukko vaihtuu
15.06.2022Kun muslimi haluaa kääntyä kristityksi
15.06.2022Naton pääsihteeri esitteli liittoutuneiden puolustusministerien kokousta
14.06.2022Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan elokuussa 3,5 prosenttia
14.06.2022Turkin ulkoministeri: "PKK:n terroristit ovat kurdiväestön vihollisia" - siepattujen lasten vanhemmat protestoineet yli 1000 päivää
14.06.2022Dingo-musikaali ensi-iltaan Rauman kesäteatterissa
14.06.2022EU: Komissiolta hyväksyntä Suomen yritysten 500 miljoonan euron tukiohjelmalle Ukrainaan kohdistuneen Venäjän hyökkäyksen johdosta
13.06.2022Ruotsi on ottanut tärkeitä askelia vastatakseen Turkin vaatimuksiin
13.06.2022Wikipedia taistelee Venäjän määräyksestä poistaa Ukrainan sotatiedot
13.06.2022Turkin vaatimuslista Suomen ja Ruotsin Nato- jäsenyyden tukemisesta
12.06.2022Kokoomusopiskelijoiden aloite nuuskan myynnin laillistamisesta läpi Kokoomuksen puoluekokouksessa
12.06.2022Kokoomusopiskelijat ovat huolissaan puolueen kulkusuunnasta
12.06.2022Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg vieraili Suomessa
11.06.2022Terroristijärjestö PKK:n kannattajat pitivät mielenosoituksen myös Lontoossa
11.06.2022Puheenjohtaja Jarkko Eloranta: "Meidän ovemme on auki ja kutsun puheenjohtaja Orpon keskustelemaan maamme suunnasta"
11.06.2022Turkin media: YPG/PKK-terrorismin kannattajat pitävät mielenosoituksia Suomessa ja Ruotsissa
11.06.2022Naton pääsihteeri vierailee Suomessa ja Ruotsissa
11.06.2022Metropolitan police: Tuomittu terroristi tuomittiin vapauttamisehtojen rikkomisesta
11.06.2022Metropolitan police: Mies tuomittiin terrorismista ja yleisen järjestyksen rikkomisesta
10.06.2022Puolustusvoimat jatkaa miehittämättömien ja miehitettyjen ilma-alusten yhteistoiminnan tutkimusta
10.06.2022Naton apulaissihteeri: Ei merkkejä Venäjän uhkasta Ruotsille ja Suomelle
09.06.2022Työkyvyttömyyseläkettä saaneiden nuorten määrä kääntyi vuonna 2021 laskuun ensimmäistä kertaa kahteenkymmeneen vuoteen
09.06.2022Itä-Ukrainan tuomioistuin tuomitsi kolme Ukrainan joukoissa taistellutta miestä kuolemaan
08.06.2022Rasvamaksa on lisääntyvä terveysuhka
08.06.2022Turkki: Ukrainan viljanvientisuunnitelma on kohtuullinen
08.06.2022Instagram poisti Visit Limingan tilin - "Sydämestämme toivomme, etteivät muut Instagram-tilien käyttäjät joudu vastaavan epäonnen kohteeksi"
08.06.2022Kymmeniä järjestelmällistä verokiertoa tarjoavia yrityksiä paljastunut, Suomelta mahdollisesti jäänyt saamatta 80 miljoonan euron edestä lähdeveroa vuosittain
07.06.2022Altun: "Ruotsin, Suomen on otettava tiukka kanta terrorismiin"
07.06.2022Rannikkoprikaatin joukkokoulutuskauden ampumaharjoituksessa sattui tapaturma
07.06.2022Folio pelastaa grillaajan - myös savustus onnistuu itsetehdyssä foliopussissa
07.06.2022FIFAn jalkapallon MM 2022 - otteluohjelma julki - nämä ottelut MTV näyttää
06.06.2022Turkki ja Venäjä sopivat Ukrainan viljan viennistä Odessasta
06.06.2022Huostassa olevien lasten määrä väheni vuonna 2021
06.06.2022Turkki : Ruotsin ja myös Suomen pitäisi lopettaa NATO-ajan käyttäminen, ei mitään neuvoteltavaa
06.06.2022Kesää vietetään dekkareiden parissa - lukien ja kuunnellen
06.06.2022Saimaannorpan kuutteja syntyi viime talvena 92
06.06.2022Hillauutisia: Hilla kukkii Ranualla
06.06.2022Työikäisten lääkkeet määrätään yleensä julkisella sektorilla - myös työterveyshuolto on tärkeä palvelukanava
04.06.2022Mikä on Bilderberg Meeting ?
04.06.2022NATOn huippukokous ei luo paineita Turkille - tärkeintä on mitä konkreettista Suomi ja Ruotsi aikoo tehdä
04.06.2022Ranskan presidentti: Venäjää ei saa nöyryyttää
04.06.2022Venäjä kutsuu yhdysvaltalaisten tiedotusvälineiden päälliköt kokoukseen ja varoittaa "tiukista toimenpiteistä"
04.06.2022Velkajärjestelyssä olevien velallisten käytettävissä olevaan rahamäärään tasokorotus
03.06.2022Ukrainan poliisi tutkii syytöksiä venäläisten sotilaiden seksuaalisesta väkivallasta
03.06.2022EU:n kuudes pakotepaketti tuo vientipakotteita myös kemianteollisuuden tuotteille
03.06.2022Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyshakemusten edistyminen riippuu, mitä Suomi ja Ruotsi tekevät
03.06.2022Sabah: Suomi vihjaa ostavansa turkkilaisia ​​droneja NATO-jäsenyydestä
03.06.2022Venäjä toivoo, että Turkki ei käynnistä operaatiota YPG:tä vastaan ​​Syyriassa
02.06.2022Naton pääsihteeri Stoltenberg tapasi Valkoisessa talossa presidentti Joe Bidenin
02.06.2022Joint Expeditionary Force Training Event at Rovaniemi Air Base
02.06.2022Joint Expeditionary Force - koulutustapahtuma Rovaniemellä
02.06.2022Kansanedustaja Mikko Kärnän lausunto huomioitiin Turkin mediassa
02.06.2022Kotimainen elokuva hallitsee virallista top-listaa
02.06.2022Kelan ja sosiaalihuollon yhteistyötä on vahvistettava toimeentulotukipäätöksissä
02.06.2022Pohjoismainen tutkimus: 91 prosenttia suomalaisista kuuntelee musiikkia digitaalisista suoratoistoalustoista, Instagram ja TikTok nousussa
02.06.2022Biden tapaa Naton Stoltenbergin Valkoisessa talossa torstaina
01.06.2022Naton pääsihteeri vierailee Washington DC:ssä
01.06.2022Erdoğan: "Ruotsin ja Suomen kaltaiset maat yrittävät manipuloida"
31.05.2022Haussa taiteilija suunnittelemaan valotaidetta Näsisaaren silloille
31.05.2022Yrityksiin kohdistuu yhä taitavampia huijausyrityksiä - lue asiantuntijan vinkit, milloin kannattaa olla tarkkana
30.05.2022Helsinki innostaa työntekijöitään Pride-kuukauden viettoon
30.05.2022Tutkimus: Erityisesti nuoret naiset kokevat turvallisuuden tunteensa järkkyneen Ukrainan sodan seurauksena

Näytä lisää »