Valtion liikuntaneuvoston kannanotto: Liikkuminen ja liikunta tarvitsevat erityistä tukea korona-ajan jälkeen

27.04.2022

YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA KUNTIEN LIIKUNTATOIMISSA JA VALTAKUNNALLISISSA  LIIKUNTA JÄRJESTÖISSÄ

Liikkumisen vähenemisellä koronapandemian aikana, etenkin pysyvästi vähentyneellä liikkumisella ja paikallaanolon lisääntymisellä, on pitkäaikaisia vaikutuksia väestön terveyteen ja hyvinvointiin sekä julkiseen talouteen. Väestön liikkuminen tarvitsee erityistä tukea korona-ajan jälkeen. Myös liikunta-alan ja liikkumisen edistämisen toimintaedellytykset on varmistettava, jotta liikuntakulttuuri voi elpyä pandemia-ajan jäljiltä. Tulevaisuutta varten on tärkeää kehittää rajoitustoimien vaikutustenarviointia, jotta tehtävien toimenpiteiden hyödyt ja haitat ovat paremmin ennakoitavissa.

1. Väestön liikkuminen tarvitsee erityistä tukea korona-ajan jälkeen

Mahdollisuus liikkua ja harrastaa liikuntaa on itseisarvo mielekkään elämän näkökulmasta. Liikkuminen ja liikunnan harrastustoiminta ovat myös keskeisiä väestön terveydelle sekä fyysiselle, sosiaaliselle ja mielen hyvinvoinnille, kuten lasten ja nuorten normaalille kasvulle, työikäisten aikuisten työkyvylle sekä ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten ihmisten toimintakyvylle.

Lapsista vain noin kolmannes ja aikuisista vain 40 % liikkuu terveytensä kannalta riittävästi Suomessa. Tutkimusten mukaan koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet ovat vähentäneet osan väestöstä liikkumista entisestään. Esimerkiksi yli 70-vuotiaista liikkumista oli vähentänyt korona-aikana lähes puolet naisista ja joka neljäs mies. Erityistä tukea tarvitsevien väestöryhmien (esimerkiksi toimintarajoitteiset ihmiset) liikkuminen on vähentynyt muuta väestöä enemmän. 

Liikkumisen lisäksi organisoitu liikunnan ja urheilun harrastaminen on vähentynyt lapsilla ja nuorilla lajista riippuen 10−20 prosenttia. Arvion mukaan noin 350 000 säännöllistä harrastajaa on tauolla tai lopettanut seuratoiminnassa.

Koronapandemia on muuttanut työelämää lisäämällä etätyötä tekevien määrää. EU-maista Suomessa on siirrytty eniten etätöihin koronapandemian vuoksi: Lähes 60 % kyselyyn vastaajista oli alkanut tehdä töitä kotoa käsin covid-19-tilanteen vuoksi. Keväällä 2021 etätyötä tehneistä palkansaajista 90 % haluaisi tehdä etätyötä jatkossakin vähintään neljäsosan työajastaan. Koronan jälkeen yhä useampi tekee etätyötä, mikä voi vähentää osalla etätyötä tekevistä aktiivista liikkumista päivän aikana.

Varusmiespalveluksen aloittaneiden miesten kuntotestitulokset kertovat muutoksista väestön fyysisessä toimintakyvyssä. Palveluksen aloittaneiden keskipaino on noussut vajaassa 30 vuodessa (1993‒2021) 70,8 kilosta 78,7 kiloon. Paino nousi 0,6 kg ainoastaan koronavuosien 2020 ja 2021 välillä. Samaan aikaan varusmiesten kestävyyskunto on heikentynyt merkittävästi. Palveluksen alussa suoritettavan 12 minuutin juoksutestin keskiarvo (2376 m) oli vuonna 2021 mittaushistorian toiseksi huonoin. 

Liikkumisen vähenemisellä pandemian aikana, etenkin pysyvällä vähentyneellä liikkumisella ja paikallaanolon lisääntymisellä on pitkäaikaisia vaikutuksia väestön terveyteen ja hyvinvointiin sekä samalla julkiseen talouteen. Liian vähäinen liikkuminen ja liikunta heikentävät ihmisten terveyttä sekä toiminta- ja työkykyä. Esimerkiksi noin 10 % väestöstä sairastaa tyypin 2 diabetesta, josta merkittävä osa olisi ehkäistävissä elintapamuutoksilla, kuten liikunnalla. Riittämättömän liikunnan on arvioitu aiheuttavan vuosittain vähintään kolmen miljardin euron yhteiskunnalliset kustannukset.  

Liikkumisella ja liikunnalla on tärkeä merkitys koronapandemian terveyshaittojen vähentämisessä. Koronapandemia ja sen tuomat rajoitteet ovat myös korostaneet liikkumisen ja liikunnan merkitystä osana ihmisten arkea. Koronapandemian aikana ulkoliikuntalajit ja etenkin luontoliikunta ovat kasvattaneet suosiotaan. Esimerkiksi kansallispuistot ja muut luontokohteet ovat täyttyneet kävijöistä jopa ruuhkaksi asti. Yleisöryntäys on lisännyt monien kohteiden rasitusta merkittävästi ja asettanut haasteita palvelurakenteiden riittävyydelle.

2. Liikunta-alan toimintaedellytykset varmistettava liikuntakulttuurin elpymiseksi

Liikunta-ala on merkittävä työllistäjä ja veroeurojen tuottaja Suomessa. Liikunnan ydinalueen talouden volyymi on tavaroiden ja palvelujen tarjonnan osalta noin 4,5 miljardia euroa. Liikuntasektori työllistää Suomessa noin 32 000 ihmistä ja noin 24 000 henkilötyövuotta. 

Koronapandemiaan liittyvät rajoitustoimet ovat vaikuttaneet liikunta-alan toimijoiden toimintaedellytyksiin. Esimerkiksi liikunta-alan yrityksistä erilaiset sisäliikunta- ja kuntosaliyritykset ovat kokeneet koronapandemian aikana merkittäviä haasteita, kun asiakasmäärät ovat vähentyneet merkittävästi ja yritysten liikevaihto on laskenut. Liikunta-alan yrityksiä on tuettu osana työ- ja elinkeinoministeriön korona-avustuksia.

Myös järjestöt ja seurat ovat menettäneet koronapandemian aikana tulopohjaa ja jäseniä. Koronapandemian aikana on hankittu selvästi vähemmän lisenssejä. Kyselyn mukaan vuonna 2020 hankittiin 50 000 lisenssiä vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Jäsenmäärä on seuroissa pienentynyt noin 280 000 henkilöllä. Lisäksi tapahtumarajoitukset ovat vähentäneet monien seurojen ja järjestöjen tuloja. Järjestöjen ja seurojen tilannetta on tuettu koronapandemian aikana useilla opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksilla.

Toisaalta korona-aika on monipuolistanut liikunta-alan palveluja ja luonut palveluiden tuottamiselle uusia mahdollisuuksia, kun digitalisaatio on ottanut alalla suuren harppauksen. Esimerkiksi kuntien liikuntapalvelut ja liikunta-alan yritykset ovat lisänneet erilaisia etänä ohjattuja tai videoituja liikunnanohjauksen sekä liikuntaneuvonnan palveluja. Urheiluseuroissa on kehitetty etävalmennuksen menetelmiä ja digitaalisen vuorovaikutuksen keinoja. 

Digitaalisilla palveluilla voidaan tuoda liikuntapalveluja yhä useamman ulottuville, kuten harvaan asutuille seuduille sekä ikääntyneiden koteihin. 

Väestön liikkumisen ja liikunnan näkökulmasta liikuntatoimialan elinvoiman ja toimintakyvyn palauttaminen on oleellista. Järjestöt, liikunta- ja urheiluseurat sekä liikunta-alan yritykset ovat keskeisiä toimijoita siinä, että väestölle on tarjolla monipuolisia liikuntapalveluja ja -olosuhteita myös jatkossa.

3. Rajoitustoimien vaikutustenarviointia kehitettävä

Koronapandemian osalta on kritisoitu sitä, että erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia muuhun kuin koronavirusepidemian hoitoon ei ole arvioitu riittävän hyvin. Koronarajoituksia ja -suosituksia on asetettu ilman, että on analysoitu laaja-alaisesti niiden seurauksia esimerkiksi kansanterveydelle ja hyvinvoinnille sekä väestön liikkumiselle ja liikunnan harrastamiselle 

Esimerkiksi siirryttäessä etäopetukseen ei arvioitu toimenpiteen vaikutuksia lasten ja nuorten liikkumiseen (koulu-/opiskelumatkojen kulkeminen sekä päivän aikainen liikkuminen).

Jatkossa vastaavanlaisten kriisien ja erilaisten rajoitusten kohdalla tulee pystyä arvioimaan paremmin etukäteen rajoitusten vaikutuksia ja ovatko rajoitukset mahdollisten haittojen arvoisia. Tämä edellyttää riittävää tietopohjaa erilaisten (rajoitus-)toimenpiteiden vaikutuksista väestön liikkumiseen ja liikuntaan. Lisäksi on tarpeen harkita kokonaisarvioinnin toteuttamista korona-ajan vaikutuksista väestön liikkumiseen ja liikuntaan sekä alan toimijoihin (järjestöt ja yhdistykset, kunnat, yritykset, oppilaitokset jne.).

Toimenpidesuosituksia:

  • Valtionrahoitus liikuntaan (OKM) on turvattava pitkäjänteisesti budjettirahoitukseen siirryttäessä. Lisäksi on tärkeää, että muilla hallinnonaloilla resursoidaan liikkumisen edistämistä pitkäjänteisesti (esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn sekä luonnon virkistyskäytön tukeminen).
  • Korona-aikana harrastuksista luopuneita lapsia ja nuoria tulee tukea harrastustoimintaan paluussa. Lapsia, jotka eivät ole aloittaneet liikunnan harrastamista korona-aikana, on tärkeää tukea ja kannustaa harrastamisen aloittamiseksi. Lisäksi olisi tarpeen kehittää uusia toimintamalleja yhä useamman lapsen ja nuoren saamiseksi mukaan. Toimenpiteitä tulee tehdä yhteistyössä lasten vanhempien, kuntien, koulujen, urheiluseurojen ja liikuntajärjestöjen kanssa, mahdollisesti kansallisen kampanjan tukemana.
  • Harrastamisen Suomen mallin toteutusta on tärkeää jatkaa ja kehittää, jotta yhä useammalle lapselle ja nuorelle voidaan tarjota maksuton harrastusmahdollisuus koulupäivän yhteydessä.
  • Liikkuvat-ohjelmien toimenpiteitä on tärkeää jatkaa ja kehittää tulevina vuosina, jotta fyysinen aktiivisuus saadaan nivottua vahvemmin arjen rakenteisiin kaikissa ikäryhmissä.
  • Arjessa tapahtuvaan liikkumiseen tulee kiinnittää kasvavaa huomiota. Aktiiviseen opiskelu- ja työmatkaliikkumiseen sekä opiskelu- ja työpäivän aikaiseen liikkumiseen tulee kiinnittää jatkossa entistä enemmän huomiota. Opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkumista on tärkeää tukea myös etätyössä tai -opiskeluissa.
  • Väestön omaehtoisen liikkumisen ja liikunnan harrastamisen mahdollisuuksiin tulee panostaa, kuten lähiliikuntapaikkoihin, luontoliikunnan olosuhteisiin sekä kävely- ja pyöräilyn olosuhteisiin.
  • Ikääntyneiden ja muiden eritystä tukea tarvitsevien henkilöiden liikkumista ja liikunnan harrastamista tulee tukea erilaisilla kohdennetuilla toimenpiteillä, kuten kotiin saatavilla palveluilla, liikunta-avustajilla, personal trainereilla sekä sopivalla ryhmätoiminnalla.
  • Päätöksenteon tueksi on tarve lisätä tietoa siitä, miten korona on muuttanut ihmisten liikkumista ja liikunnan harrastamista sekä miten korona on vaikuttanut liikuntaa edistävien toimijoiden toimintaedellytyksiin.
  • Kunnat ovat keskeisiä väestön liikuntaan ja liikkumiseen vaikuttavia toimijoita. Kuntien olisi hyvä laatia ohjelmia, joilla tuetaan alueen liikuntapalveluita ja alan toimijoita palautumaan koronasta.

Paavo Arhinmäki                                                           Minttu Korsberg

puheenjohtaja                                                                  pääsihteeri  valtion liikuntaneuvosto                                                   valtion liikuntaneuvosto

Lähteet: 

1 Kokko, S. & Martin, L. (toim.) 2019. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2018. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:1. JA Parikka S, Koskela T, Ikonen J, Kilpeläinen H, Hedman L, Koskinen S, & Lounamaa A. Kansallisen terveys-, hyvinvointi ja palvelututkimus FinSoten perustulokset 2020. Verkkojulkaisu: thl.fi/finsote

2 Vasankari, T.; Jussila, A-M, Husu, P.; Tokola, K.; Vähä-Ypyä, H.; Kokko, S.; Sievänen, H. 2020. Koronarajoitukset vaikuttivat rajusti lasten ja nuorten liikkumiseen. Teoksessa Kantomaa, M. (toim.) Koronapandemian vaikutukset väestön liikuntaan. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2020:2.

3 Sipilä, S.; Tirkkonen, A.; Savikangas, T. 2020. Iäkkäiden henkilöiden liikunta ja siinä havaitut muutokset koronarajoitusten aikana. Teoksessa Kantomaa, M. (toim.) Koronapandemian vaikutukset väestön liikuntaan. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2020:2.

4 Kokko, S.; Rinta-Antila, K.; Villberg J.; Hirvensalo M.; Koski P.; Ng K. 2020. Suomalaisnuorten liikkuminen koronapandemian aikana keväällä 2020. Teoksessa Kantomaa, M. (toim.) Koronapandemian vaikutukset väestön liikuntaan. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2020:2.

5 Suomen Olympiakomitean lajiliitoilta kokoamien tietojen mukaan vuoden 2021 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana urheilun lisenssimäärät ovat laskeneet lajista riippuen 10-20 %.

6 Selvitys: Koronapandemialla laajat vaikutukset urheiluseurojen toimintaan ja talouteen. Suomisport 16.6.2021, https://info.suomisport.fi/selvitys-koronapandemialla-laajat-vaikutukset-urheiluseurojen-toimintaan-ja-talouteen-2/

7 Living, working and COVID-19 data. Eurofund 15.12.2021. SEKÄ Sutela, H. & Pärnänen, A. 2021. Koronakriisin vaikutus palkansaajien työoloihin. Työpaperi 1/2021. Tilastokeskus 2021.

8 Ks. Korona-aikana ihmiset ovat palautuneet ja nukkuneet enemmän kuin ennen – "Huolestuttavaa on hyvin passiivisten päivien lisääntyminen. Firstbeat 10.11.2020. https://www.firstbeat.com/fi/uutiset/korona-aikana-palautuminen-ja-uni-lisaantyneet/

9 Varusmiespalveluksensa aloittaneiden nuorten miesten fyysisen kunnon, pituuden ja painon muutokset 1970-luvulta 2020-luvulle. Puolustusvoimat 2021.

10 Vasankari, T., Jussila, A-M., Husu, P., Tokola, K., Vähä-Ypyä, H., Kokko, S., Sievänen, H. 2020. Koronarajoitukset vaikuttivat rajusti lasten ja nuorten liikkumiseen. Teoksessa Kantomaa, M. (toim.) Koronapandemian vaikutukset väestön liikuntaan. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2020:2.

11 Vasankari T., Kolu P., toim. 2018. Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 31, 2018.

12 Ala-Vähälä, T., Lämsä, J., Mäkinen, J., Pusa, S. 2021. Liikunnan talous Suomessa vuonna 2018. Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä nro 19.

13 Koronapandemian akuutit vaikutukset liikuntatoimialaan. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2020:1.

14 Kysely: Korona-aika kurittanut jäsenjärjestöjä ja seuroja. Suomen Olympiakomitea 28.4.2021, https://www.olympiakomitea.fi/2021/04/28/kysely-korona-aika-kurittanut-jasenjarjestoja-ja-seuroja/ SEKÄ Selvitys: Koronapandemialla laajat vaikutukset urheiluseurojen toimintaan ja talouteen. Suomisport 16.6.2021.  https://info.suomisport.fi/selvitys-koronapandemialla-laajat-vaikutukset-urheiluseurojen-toimintaan-ja-talouteen-2/

15 Koronapandemian akuutit vaikutukset liikuntatoimialaan. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2020:1.

16 THL:n Mika Salminen arvostelee korona­kriisin hoitoa: Johtoa ei olisi pitänyt keskittää STM:lle ja tavoite vähentää tartunta­tapauksia rokotteilla oli virhe. Helsingin Sanomat 5.2.2022

Päivitetty 27.4.2022 kello 20.29. Lisätty lähteet ja poistettu teksistä lähteisiin liittyvät numeroinnit.

Lue myös

18.05.2022Mitä Turkki haluaa Ruotsilta ja Suomelta?
17.05.2022MHP:n johtaja vastustaa Suomen ja Ruotsin aikomusta liittyä Natoon
17.05.2022Presidentti Niinistö: Turkin kanssa ratkaisemme tilanteen rakentavien keskustelujen avulla
17.05.2022Venäjä: Nato on jo pitkään ottanut Suomen ja Ruotsin huomioon sotilaallisessa suunnittelussaan
17.05.2022Eduskunta äänesti Nato-hakemuksen jättämisen puolesta
17.05.2022Turkin mukaan Suomi ja Ruotsi pyysi huolenaiheista " listan" Berliinissä
17.05.2022Puolustusvoimain komentaja Brysseliin
16.05.2022Erdoğan: Turkki ei hyväksy Ruotsin ja Suomen liittymistä Natoon
16.05.2022Ruotsin suunnitelmat Nato-jäsenyydestä tyrehtyivät-Turkki kieltäytyi tukemasta
16.05.2022Haku sotilaallisen kriisinhallinnan toimintavalmiuteen sähköistyy
16.05.2022Ilmavoimien joukkokoulutuskauden päättöharjoitus Siilinjärvellä ja Joroisissa
16.05.2022USA voisi ratifioida Suomen Nato-jäsenyyden ennen elokuuta
16.05.2022Putin sanoo, että Venäjä vastaa, jos Nato vahvistaa Ruotsia ja Suomea sotilaallisesti
16.05.2022Eri NATO- liittolaisten laskuvarjomiehet harjoittelevat Pohjois-Makedoniassa
16.05.2022Naton kanta Ukrainan sotaan osuu Unkarin kansallisiin etuihin
16.05.2022Venäjä ei siedä Naton pohjoismaista laajentumista
16.05.2022Turkki odottaa Suomelta ja Ruotsilta selkeää kantaa terrorismia vastaan
16.05.2022Travelling abroad? See Customs' tips for returnees
16.05.2022Lähdössä matkalle? Katso Tullin vinkit kotiinpalaajalle
16.05.2022Naton apulaispääsihteeri: "Uskon, että kompromissi tulee löytymään Suomen ja Ruotsin jäsenyydestä"
15.05.2022Ruotsalaiset poliitikot: "Naton jäseneksi tuleminen asettaa meidät vaaraan"
15.05.2022Turkki: Kerroimme NATO- jäsenmaille, että Ruotsi ja Suomi tukevat terroristijärjestöä.
15.05.2022Toteutuessaan uusi vammaispalvelulaki syrjisi yli 65- vuotiaita muistisairaita
15.05.2022Kuvat: Ukrainan taistelijat juhlivat voittoa euroviisuissa
14.05.2022Metsähallitus rajoittaa maksuttomia metsästyslupia
13.05.2022Sähkökauppa Venäjältä keskeytyy - ei uhkaa sähkön riittävyydestä Suomessa
13.05.2022EI NATOLLE, KYLLÄ RAUHALLE - mielenosoitus sunnuntaina 15.toukokuuta Helsingissä
13.05.2022Puolustuskiinteistöt kieltäytyy työehtosopimuksesta ‒ kuukauden työtaistelu uhkaa strategisten kohteiden häiriötöntä toimintaa
13.05.2022The Navy launches several exercises in the northern Baltic Sea and coastal areas
13.05.2022Merivoimat käynnistää useita harjoituksia pohjoisella Itämerellä ja rannikkoalueilla
13.05.2022Ed Sheeran voitti tekijänoikeustaistelun
13.05.2022Finnish Air Force to participate in Luftförsvarsövning 22 in Sweden
13.05.2022Ilmavoimat osallistuu Luftförsvarsövning 22 -harjoitukseen Ruotsissa
12.05.2022Venäjä uhkaa kostotoimilla, kun Suomi hakee Nato- jäsenyyttä
12.05.2022Hallitus esittää sosiaaliturvaetuuksiin ylimääräistä indeksikorotusta vuodelle 2022
12.05.2022Puolustusvoimien kesäkiertue käynnistyy kesäkuussa
12.05.2022Länsi on valmis uhraamaan muun maailman globaalin herruuden vuoksi, Putin sanoo
12.05.2022Hallitus esittää seitsemän päivän hoitotakuuta perusterveydenhuoltoon
12.05.2022Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaika lyhenee joulukuussa
12.05.2022NATO to welcome Nordic members
12.05.2022NATO toivottaa pohjoismaiset jäsenet tervetulleeksi
12.05.2022Tori.fi varoittaa kuriiripalveluhuijauksista
12.05.2022Neljä yhdysvaltalaislentokonetta tankkaa Suomen ilmatilassa
12.05.2022Tasavallan presidentin ja pääministerin yhteislausunto Suomen Nato-jäsenyydestä
12.05.2022Piispa Häkkisen lausunto valtioneuvoston ajankohtaisselonteosta: Kirkoilla ja uskonnollisilla yhteisöillä on tärkeä tehtävä kokonaisturvallisuuden ylläpitämisessä
11.05.2022Nikotiinittomuuden edistäminen Puolustusvoimissa
11.05.2022Puolustusvoimain lippujuhlan päivän paraati järjestetään Helsingissä
11.05.2022Kolmen puolustushaaran yhteinen ilmapuolustusharjoitus käynnistyy Lohtajalla
10.05.2022Puolustusvoimat suorittaa turvallisuustutkinnan Rovajärven ampuma- ja harjoitusalueella tapahtuneesta onnettomuudesta
10.05.2022Päihteitä käyttävät ihmiset kohtaavat syrjintää - pahimmillaan se voi estää avun saannin
10.05.2022Rönsyilevät tiedot siviileistä Azovstalin tehtaalla
09.05.2022Kasvikuulutus: Kukkiiko pihallasi vanhoja syysleimuja?
09.05.2022Kansainvälinen tutkimus paljastaa - kasvisten syöjillä parempi seksielämä
09.05.2022Zelensky myönsi Ukrainan miinakoira Patronille mitalin
09.05.2022Venäjä juhlistaa Neuvostoliiton toisen maailmansodan voittoa- Ukraina tuomitsi koulupommituksen
07.05.2022Ukrainan mukaan kaikki naiset ja lapset on nyt evakuoitu Mariupolin terästehtaalta
06.05.2022Ukraina: Mariupolin siviilien evakuointi on alkanut
06.05.2022Solar Sound Festival julkaisi esiintyjät
05.05.2022Israelin pääministeri Bennett keskusteli Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa
05.05.2022Army to participate in the main exercise of Estonia Siil / Hedgehog 22
05.05.2022Maavoimat osallistuu Hedgehog 22 -harjoitukseen Virossa
05.05.2022Jättiterassia ei tule tänä kesänä Helsinkiin - pienempiä yhteisterasseja nousee useammallekin torille
05.05.2022Tutkimus: Työvoimapulan taustalla on epärealistisia vaatimuksia työntekijöille ja mutkikkaita rekrytointikäytäntöjä
05.05.2022Espanjan poliisi pidätti Venäjä-mielisen ukrainalaisen bloggaajan- syytetään maanpetoksesta
05.05.2022Ruotsi sanoo saaneensa Yhdysvalloilta turvallisuustakuut, jos se jättää Nato-hakemuksen
05.05.2022Ukrainan sota tuo paineita sisäisen turvallisuuden ylläpitoon
05.05.2022Seksipalveluja ostetaan Suomessa monesta eri syystä
05.05.2022Sähkötarkastuksia tyrkytetty vilpillisin keinoin - älä mene ansaan!
04.05.2022Maavoimien mekanisoitu harjoitus Arrow 22 Niinisalossa sekä Säkylässä
04.05.2022Kreml torjuu spekulaation, että Putin julistaisi sodan Ukrainalle 9. toukokuuta
04.05.2022Epäilty ilmatilaloukkaus itärajalla
04.05.2022Kenosta kolme suurvoittoa Heinolaan, Muonioon ja Pyhäjärvelle
04.05.2022Verohallinto on saanut ulkomaisesta virtuaalivaluuttapörssistä paljon suomalaisia koskevia tietoja - tehostaa verovalvontaa
04.05.2022NATO: Kenraali Christopher G. Cavoli on nimitetty liittoutuneiden Euroopan komentajaksi
03.05.2022Jokereiden värikkäästä historiasta dokumenttisarja
03.05.2022Maa- ja kotitalousnaiset muistuttaa kotivarasta ja hävikin vähentämisestä
03.05.2022Terveydenhoitajaliitto mukana yli 81 000 palkansaajan ja kymmenen kaupungin lakossa
03.05.2022Venäjä sanoo, että Israel tukee uusnatseja, jotka kiistelevät Ukrainasta
03.05.2022Kielletyt hyttyskarkotteet työllistivät Tullia viime kesänä - tuotteita on taas alkanut tulla Suomeen
03.05.2022Sirpa Pietikäinen: Toimittajien turvallisuus on taattava kaikissa tilanteissa
03.05.2022"Kuolemanvaara demokratioille" - Toimittajat ilman rajoja: Lehdistö polarisoituu uhkaavasti, Suomi putosi viidenneksi lehdistönvapaudessa
03.05.2022Venäjä ohjaa miehitetyn Ukrainan Internet-liikenteen uudelleen infrastruktuuriinsa
02.05.2022Israel vaatii anteeksipyyntöä, kun Venäjä väittää, että Hitlerillä on juutalaiset juuret
02.05.2022Maskun Kalustetalon liikevaihto kasvoi -monikanavaisuus tuki kasvua
02.05.2022Työttömien työnhakijoiden määrä laski 80 800 henkilöllä
02.05.2022Asiakastieto: Sanktiolistan automaattinen läpikäynti pienentää maineriskiä
02.05.2022Espanjan pääministerin puhelimessa Pegasus-vakoiluohjelma
02.05.2022Suomi hakee lähes varmasti Naton jäsenyyttä, sanoo Ruotsin ulkoministeri
01.05.2022Venäjän Gazprom jatkaa kaasun vientiä Eurooppaan Ukrainan kautta
30.04.2022Britannian lainsäätäjä sanoo avanneensa pornoa parlamentissa vahingossa
30.04.2022Saksa haastoi Italian uudelleen oikeuteen natsiuhrien korvausvaatimusten vuoksi
30.04.2022Takaisinveto: Kania tomaattikeitto kasviksilla ja lihapullilla
30.04.2022NATO harjoittelee Suomen ja Ruotsin kanssa
29.04.2022Kuura Kettu opastaa OYSin käytävillä
29.04.2022Tulli tutki suomalaisten verkkokauppojen ravintolisiä - tehovalvonnassa lähes 80 prosenttia tutkituista todettiin määräysten vastaisiksi
28.04.2022Ruotsin pääministeri ei hyväksy kansanäänestystä mahdollisesta Nato-jäsenyydestä
28.04.2022NATO on valmis tukemaan Kiovaa vuosien ajan sodassa Venäjää vastaan
28.04.2022Havis Amanda saa koronarokotuksen vappuaattona
28.04.2022Turku poistaa Leninin rintakuvan kaupungin keskustasta
28.04.2022Two operators to sell Finnish Customs' cryptocurrencies

Näytä lisää »