NextGenerationEU: Euroopan komissio vahvistaa Suomen 2,1 miljardin euron elpymis- ja palautumissuunnitelman

04.10.2021

Euroopan komission Suomen-edustusto

Euroopan komissio on tänään antanut myönteisen arvion Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmasta. Kyseessä on tärkeä vaihe menettelyssä, jossa EU myöntää Suomelle elpymis- ja palautumistukivälineestä 2,1 miljardia euroa tukea, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Elpymis- ja palautumistukivälineestä myönnettävällä rahoituksella tuetaan Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa ehdotettujen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamista. Rahoitus edistää merkittävästi Suomen palautumista koronapandemiasta entistä vahvempana.

Elpymis- ja palautumistukiväline on keskeinen osa NextGenerationEU-välinettä, josta myönnetään jopa 800 miljardia euroa käypinä hintoina, investointien ja uudistusten tukemiseen kaikkialla EU:ssa. Suomen suunnitelma on osa EU:n ennennäkemätöntä koordinoitua reagointia koronakriisiin. Toimien avulla on tarkoitus puuttua yhteisiin eurooppalaisiin haasteisiin edistämällä vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta ja lujittamalla taloudellista ja sosiaalista palautumiskykyä sekä sisämarkkinoiden yhteenkuuluvuutta.

Komissio on arvioinut Suomen suunnitelman elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevassa asetuksessa vahvistettujen kriteerien perusteella. Komissio on tarkastellut erityisesti sitä, tukevatko Suomen suunnitelmaan sisältyvät investoinnit ja uudistukset vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta, vastataanko niillä talouspolitiikan eurooppalaisessa ohjausjaksossa yksilöityihin haasteisiin ja vahvistavatko ne Suomen kasvupotentiaalia, työpaikkojen luomista ja taloudellista ja sosiaalista palautumiskykyä.

Vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen turvaaminen Suomessa

Komissio toteaa arviossaan, että Suomen suunnitelman kokonaismäärärahoista 50 prosenttia on osoitettu ilmastotavoitteita tukeviin toimenpiteisiin. Suomi on ilmoittanut asettaneensa kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Suunnitelmaan sisältyvät uudistukset ja investoinnit edistävät merkittävästi tämän tavoitteen saavuttamista. Suunnitelma kattaa kaikki eniten päästöjä aiheuttavat alat eli energian, rakennukset, teollisuuden ja liikenteen. Uudistusten avulla on tarkoitus vähentää kivihiilen käyttöä energiantuotannossa, toteuttaa verouudistus puhtaampien teknologioiden edistämiseksi ja muuttaa jätelakia kierrätyksen ja uudelleenkäytön lisäämiseksi. Suunnitelmaan sisältyvillä investoinneilla rahoitetaan puhtaita energiateknologioita ja niihin liittyvää infrastruktuuria, teollisuuden vähähiilistämistä, öljylämmityksen vaihtamista vähä- tai nollapäästöisiin lämmitysmuotoihin sekä sähköautojen yksityisiä ja julkisia latauspisteitä.

Komission arvion mukaan Suomen suunnitelman kokonaismäärärahoista 27 prosenttia on osoitettu digitaalista muutosta tukeviin toimenpiteisiin. Suunnitelmaan sisältyvillä toimenpiteillä parannetaan nopeita internetyhteyksiä erityisesti maaseudulla, tuetaan yritysten ja julkisen sektorin digitalisaatiota, parannetaan työntekijöiden digitaitoja ja edistetään keskeisten teknologioiden, kuten tekoälyn, 6G:n ja mikroelektroniikan, kehittämistä.

Suomen taloudellisen ja sosiaalisen selviytymiskyvyn vahvistaminen

Komissio katsoo, että Suomen suunnitelmaan sisältyy laaja joukko toisiaan vahvistavia uudistuksia ja investointeja, jotka auttavat vastaamaan Suomelle talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä annetuissa maakohtaisissa suosituksissa esitettyihin taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin.

Suunnitelma käsittää monipuolisen valikoiman uudistustoimenpiteitä, joilla pyritään nostamaan työllisyysastetta ja lujittamaan työmarkkinoiden toimintaa esimerkiksi uudistamalla julkisia työvoimapalveluja ja parantamalla ja helpottamalla sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta. Suunnitelmaan sisältyy erityisiä toimenpiteitä nuorten ja osatyökykyisten integroimiseksi työmarkkinoille. Suomen suunnitelmaan sisältyy myös toimenpiteitä rahanpesun torjuntasäännöstön tuloksellisen valvonnan ja noudattamisen vahvistamiseksi.

Suunnitelma tarjoaa kattavan ja tasapainoisen ratkaisun Suomen taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen ja edistää siten asianmukaisesti kaikkia elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevassa asetuksessa esitettyjä kuutta pilaria.

Suunnitelmalla edistetään EU:n tärkeimpiä investointi- ja uudistushankkeita

Suomen suunnitelmassa ehdotetaan hankkeita kaikilla seitsemällä EU:n kärkitavoitteiden alalla. Näillä erityisillä investointihankkeilla vastataan kaikille jäsenmaille yhteisiin haasteisiin aloilla, joilla voidaan luoda uusia työpaikkoja ja kasvua ja joita tarvitaan vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen toteuttamiseksi. Suomi on esimerkiksi ehdottanut 161 miljoonan euron investointeja uusiin energiateknologioihin ja 60 miljoonan euron tukea teollisuuden prosessien vähähiilistämiseen vihreän siirtymän edistämiseksi. Digitaalisen muutoksen tukemiseksi suunnitelmassa ehdotetaan 50 miljoonan euron investointia nopeiden laajakaistayhteyksien parantamiseen ja 93 miljoonan euron tukea digitaitojen kehittämiseen osana jatkuvan oppimisen ja työmarkkinoiden uudistuksia.

Komissio katsoo arvioinnissaan, että mikään suunnitelmaan sisältyvistä toimenpiteistä ei aiheuta merkittävää haittaa ympäristölle, kuten elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevassa asetuksessa edellytetään.

Komissio arvioi myös, että Suomen käyttöön ottamilla valvontajärjestelmillä voidaan suojata unionin taloudellisia etuja asianmukaisesti. Suunnitelmassa on myös esitetty riittävän yksityiskohtaisesti, miten kansalliset viranomaiset ehkäisevät ja paljastavat varojen käyttöön liittyviä eturistiriitoja, lahjontaa ja petoksia ja toteuttavat tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä.

Komission jäsenet kommentoivat

Puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi:

- Olen iloinen voidessani kertoa komission päätöksestä hyväksyä Suomen 2,1 miljardin euron elpymis- ja palautumissuunnitelma. Olen ylpeä siitä, että voimme NextGenerationEU-välineellä auttaa Suomea saavuttamaan tavoitteensa olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Suunnitelma myös vahvistaa osaltaan Suomen mainetta innovoinnin kärkimaana, sillä sen avulla edistetään uusien teknologioiden kehittämistä muun muassa tekoälyn, 6G:n ja mikroelektroniikan alalla. Komissio tukee Suomea suunnitelman koko toteuttamisen ajan, jotta kaikki siihen sisältyvät uudistukset ja investoinnit voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan.

Ihmisten hyväksi toimivasta taloudesta vastaava johtava varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis totesi:

- Komissio on tänään näyttänyt vihreää valoa Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmalle, jonka avulla Suomi nousee kriisistä kohti vihreämpää ja digitaalisempaa kehitystä. Suunnitelman avulla Suomi voi saavuttaa kunnianhimoisen tavoitteensa hiilineutraaliuden saavuttamisesta vuoteen 2035 mennessä toteuttamalla uudistuksia ja investointeja, joilla vähennetään energiantuotannon, rakennusten, teollisuuden ja liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Komissio on tyytyväinen, että suunnitelmassa painotetaan nopeita internetyhteyksiä erityisesti harvaan asutuilla seuduilla niiden taloudellisen toimeliaisuuden ylläpitämiseksi ja tuetaan pienempien yritysten ja julkisen sektorin digitalisaatiota. Työllisyyttä ja työmarkkinoita tukevien uudistusten ansiosta Suomen suunnitelman toteuttaminen edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua.

Talouspolitiikasta vastaava komissaari Paolo Gentiloni sanoi:

- Suomen 2,1 miljardin euron elpymis- ja palautumissuunnitelmassa painotetaan vahvasti vihreää siirtymää. Peräti 50 prosenttia kokonaismäärärahoista on osoitettu ilmastotavoitteiden tukemiseen, mikä auttaa Suomea saavuttamaan kunnianhimoisen tavoitteensa saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi suunnitelma sisältää toimenpiteitä, joilla tuetaan Suomen jo ennestään vahvaa digitaalista kilpailukykyä. Olen erityisen tyytyväinen suunnitelman vahvaan sosiaaliseen panokseen, jonka avulla on tarkoitus nostaa työllisyysastetta, puuttua nuorisotyöttömyyteen ja helpottaa sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta.

Seuraavat vaiheet

Komissio on tänään hyväksynyt päätösehdotuksen 2,1 miljardin euron avustusten myöntämisestä Suomelle elpymis- ja palautumistukivälineestä. Neuvostolla on nyt sääntöjen mukaan neljä viikkoa aikaa hyväksyä komission ehdotus.

Neuvoston hyväksyttyä ehdotuksen Suomelle voidaan maksaa ennakkomaksuna 271 miljoonaa euroa, eli 13 prosenttia sille myönnetystä kokonaisrahoituksesta.

Komissio antaa luvan seuraaviin maksuihin, kun elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetyt välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettu tyydyttävästi osoitukseksi siitä, että investointien ja uudistusten toteuttaminen etenee suunnitelman mukaisesti. 

Live24magazine

28.10.2021Tulli paljasti laajoja nuuskan salakuljetuskokonaisuuksia pääkaupunkiseudulla
27.10.2021Kiinteistöhoitoyritys löysi jatkajan omalta kylältä
26.10.2021Rikolliset urkkivat pankkitunnuksia Omakannan nimissä lähetetyillä sähköposteilla - älä klikkaa viestissä olevaa linkkiä!
26.10.2021Tamperelainen VisionLaw- lakitoimisto rikkoo myyttejä palveluillaan - Uusin Lakipakki mullistaa PK-yritysten lakipalvelut
26.10.2021Saamelaismatkailuhanke tähtää vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun yhteistyöverkoston rakentamiseen
22.10.2021Koronataudin sairastanut ei yleensä tarvitse toista rokoteannosta suojakseen - toinen annos voidaan antaa esimerkiksi matkustussyistä
22.10.2021Pandoran paperit: Euroopan parlamentti vaatii tutkimuksia, toimia ja lakimuutoksia
21.10.2021Perustoimeentulotuen päätökset ja kirjeet uudistuvat
21.10.2021Johanna Vehkoon uutuuskirja kertoo tositarinan kunnianloukkaus oikeudenkäynnistä ja kuinka hänelle kävi
21.10.2021Pohjoismainen vertailu: Suomalaiset kaikkein valmiimpia korjaamaan talousahdinkoaan
20.10.2021MTV EMA 2021: Justin Bieber kahmi eniten ehdokkuuksia - katso koko ehdokaslista
19.10.20212021 MTV EMA -gaala suorana Budapestistä 14. marraskuuta - Esiintymässä maailman suurimpia tähtiä
19.10.2021Demarinuorten avoin kirje kansanedustaja Kiljuselle
19.10.2021Korkeat terveysmenot sekä puutteet terveyspalvelujen saatavuudessa ovat Suomessa verrattain yleisiä
18.10.2021KYS: Pohjois-Savo jatkaa entisin koronasuosituksin- ei tarvetta uusille suosituksille tai rajoituksille
16.10.2021Pohjois-Syyriasta loppuu happi ja koronatestit, eikä rokotteita ole
15.10.2021Koronapassin lukijasovellus nyt saatavissa sovelluskaupoista toiminnanharjoittajien ja tapahtumien järjestäjien käyttöön
15.10.2021Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän nousu jatkuu - osalla toimialoista työntekijäpulaa
15.10.2021Koronarokotereaktiot eivät kuormita erikoissairaanhoitoa
14.10.2021Turpeesta luopuminen on hallittua, kunhan poltolle saadaan lopetuspäivä
14.10.2021SuPerin kysely: Varhaiskasvatuksen lääkehoidossa on vakavia puutteita - lähihoitajat ja lastenohjaajat huolissaan lasten lääkehoidon turvallisuudesta
13.10.2021KMT: Suomalainen lukee keskimäärin viittä eri aikakauslehteä
13.10.2021Komitea käynnistää sosiaaliturvan vaihtoehtoisten mallien selvitystyön
13.10.2021Veritulpan oireet kannattaa tunnistaa ajoissa
13.10.2021Asuntosijoittaja kohtaa haasteen kun vuokralainen ei maksa vuokraa
12.10.2021Selvitys: Ihmiskaupan uhrien tie hyväksikäytöstä reiluun työelämään on pitkä
12.10.2021Aluevaalit ovat hyvinvointivaalit - Hyvinvointialueiden kannattaa hyödyntää järjestöjen osaaminen
12.10.2021Yli kolmannes yrittäjistä ei halua palkata ketään
12.10.2021Lastenhoitajien joukkopako uhkaa päiväkoteja: JHL vaatii kytevän kriisin pikaista selvittämistä
11.10.2021THL on päivittänyt ohjeensa koronavirustestiin hakeutumisesta
11.10.2021Akava aloittaa Työhyvinvoinnilla työllisyyttä - hankkeen - työhyvinvointi nostettava osaksi talous - ja työllisyystoimia
11.10.2021Andrei Alénin ja Aku Louhimiehen tuotantoyhtiö ja dekkaristi Niko Rantsi yhteistyöhön
10.10.2021Rouva Haukion saarna herkisti kuulijat
09.10.2021Tampere-talo palkittiin vuoden konserttisalina
08.10.2021OTSON työntekijöiden työ on turvattava
08.10.2021Pelastusalan järjestöjen tahtotila on epäasiallisen käytöksen kitkemisessä
08.10.2021Alaikäisten koronatodistukset Omakannasta ja terveydenhuollosta
07.10.2021" Vammaisen henkilön osallistuminen elokuvanäytökseen ei saa olla erillinen ohjelmanumero " - elokuvateatterien saavutettavuusohje lisää yhdenvertaisuutta
07.10.2021Elinkeinoelämän lobbaus on vesittänyt veronkiertoon kohdistuvia lakihankkeita
07.10.2021Nuorten maksuhäiriöt ovat vähentyneet vuodesta 2013 lähtien
06.10.2021Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Yhteiskunnallinen Yritys - merkin Itä-Suomen yliopiston apteekille
06.10.2021Valvontaviranomaiset selvittävät, miksi kymmenet hoivakodit jättivät henkilöstömitoitustietonsa ilmoittamatta
06.10.2021Kun naisen mitta täyttyy - Eläin on Lisa Taddeon hurja kostoromaani #metoon jälkeiseen aikaan
05.10.2021Valtiosopimus rajat ylittävästä poliisitoiminnasta: kuka kantaa vastuun?
05.10.2021Vakuutusasioissa rehellisyys koituu kaikkien eduksi, epärehellisyydestä maksavat kaikki
04.10.2021NextGenerationEU: Euroopan komissio vahvistaa Suomen 2,1 miljardin euron elpymis- ja palautumissuunnitelman
01.10.2021Kånken Me on Fjällrävenin toivottu uutuus - nyt jokainen voi suunnitella unelmiensa repun
01.10.2021Sorjonen: Muraalimurhat - elokuvan ensi-ilta lähestyy: "Tämä matka ei ole päähenkilöillemme helppo, eikä kukaan ole turvassa"
29.09.2021Vähennä ruokahävikkiä - jätä eväsleivät ja muut kielletyt elintarvikkeet lähtömaahan
29.09.2021Huumeiden käyttö on arkipäivää työpaikoilla
28.09.2021Haitallinen rahapelaaminen ja sosiaalietuudet, kuten toimeentulotuki, kytkeytyvät selvästi toisiinsa
28.09.2021Tasavallan presidentin puolison Jenni Haukion saarna huipentaa lottien juhlavuoden
28.09.2021Uutuuskirja Immu - Vanki numero 1861 on kaunistelematon kuvaus elämästä suomalaisessa vankilassa
28.09.2021Arviolta yli 920 000 henkilön loppuvuoden veroprosentti pielessä - nyt kannattaa toimia!
27.09.2021Valvira: Lastensuojelulaitoksissa laiminlyödään rajoitustoimenpiteitä koskevia päätöksiä ja kirjauksia
24.09.2021Kirjailija Kalle Lähde päihdeterapeutiksi Kantamoon
23.09.2021Maailmankuulun katutaiteilijan valtava 3D-taideteos sitoo hiilidioksidipäästöjä ilmasta Helsingissä
23.09.2021Tulli paljasti laajan verkossa tapahtuneen dopingainekaupan
22.09.2021Kuopion Energia ja Savon Voima toteuttavat yhdessä Korkian kanssa selvityksen vetytalouden mahdollisuuksista ja alueen teollisuuden tarpeista
22.09.2021Lähitaksi on nyt virallinen erityisryhmiin erikoistunut kouluttajaorganisaatio : " Haluamme erityisryhmäkoulutuksen pakolliseksi kaikille taksinkuljettajille "
22.09.2021Katu ei ole koti - kampanja tulee jälleen
22.09.2021Klaus Härö kuvaa uutta elokuvaa Irlannissa - Pääosassa Game of Thronesista ja Braveheartista tunnettu James Cosmo
22.09.2021Mainoskirje vai sittenkin lasku? Kuluttaja-asiamies selvitti Aller Median markkinointia
22.09.2021Kuluttaja-asiamies: Luottosopimuksen osia ei voi naamioida maksullisiksi lisäpalveluiksi
20.09.2021JHL pyytää poliisia tutkimaan, rikkoiko HKL lakia: Työntekijöiltä pimitettiin ratkaisevaan tietoa yhtiöittämisen taustoista
18.09.2021Eila Parviainen haastaa vuokraamaan vaatteita - perustelee ilmastolla
14.09.2021Liitteiden lähettäminen OmaKelassa uudistuu
13.09.2021Olen Antirasisti - kampanja haastaa rakentamaan rasismista vapaata Suomea
13.09.2021Verohallinto oikaisee noin 2 600 asiakkaan verotuksen vuosilta 2018−2020
07.09.2021Miten auttaa ihmistä, jolla on itsetuhoisia ajatuksia?
07.09.2021Oikeus kuuluu kaikille - Lakimiesliitto vaatii puolueita muistamaan budjettiriihessä oikeudenhoidon tarpeet
07.09.2021Kannanotto : Poliisin toiminta turvattava harvaan asutuilla alueilla
02.09.2021Opetetaanko kieliä vain hyväosaisille?
01.09.2021THL ehdottaa kolmatta koronarokoteannosta rajatuille ryhmille - muun väestön osalta tilannetta arvioidaan syksyn aikana
01.09.2021Kari Väänänen Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä -elokuvan Tarmon rooliin
01.09.2021Syyskuussa maksetaan yli miljardi euroa veronpalautuksia - tässä järjestyksessä suomalaiset saavat palautuksia
20.08.2021Tasavallan presidentti päätti puolustusvoimien joukon lähettämisestä Kabulin lentokentälle Suomen avustustiimin tueksi
17.08.2021Kela: Ajanvaraus verkossa uudistuu - jatkossa asiakkaan täytyy tunnistautua
13.08.2021Oikeus perhe-elämään ja lapsen etu lähtökohtana perheenyhdistämistä koskevassa lakihankkeessa
11.08.2021Mika Kaurismäen Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä - elokuvaa kuvataan Suomessa ja Saksassa
06.08.2021Fintraffic: Liikennevalot eivät vaihdu sattumalta - näin ne toimivat oikeasti
06.08.2021Uusi avioliittoaloite lähetetään perustevaliokuntaan
06.08.2021Tullin ja poliisin tutkinnassa laaja huumeiden maahantuonti- ja levitysorganisaatio - amfetamiinia levitettiin yli 27 kiloa
04.08.2021Prinsessa palaa Kellokoskelle - ulkoilmaelokuvanäytös Kellokosken sairaalan pihalla 21.elokuuta
26.07.2021THL jatkaa apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun arviointia ja ryhtyy tarvittaviin korjaaviin toimiin
14.07.2021Aluehallintovirasto määrää Hoivakymppi Oy:n korjaamaan Hannun Linnan toiminnan epäkohdat viipymättä
14.07.2021AVI: Liljanne-Koti Oy:n Mertokarin yksikön toiminta on saatava kuntoon välittömästi
29.06.2021Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikaa lyhennetään
28.06.2021Karhu valjastaa tölkkinsä puolustamaan transoikeuksia yhdessä Helsinki Priden kanssa
28.06.2021Vastaanottokeskusten jalkapalloharrastuksen tukemiseen 50 000 euroa - turvapaikanhakijoiden valmentajina toimivat huippupelaajat
28.06.2021EU:n arvonlisäverouudistus voimaan kolmen päivän kuluttua - mikä kaikki muuttuu 1. heinäkuuta?
24.06.2021Vedonlyöntikertoimet: Riikka Purra on Perussuomalaisten seuraava puheenjohtaja
24.06.2021Traumaperäisen stressihäiriön hoito epätasa-arvoista
19.06.2021Tapahtumatakuun haku käynnissä - Valtiokonttori kannustaa laittamaan takuuhakemuksen hyvissä ajoin
17.06.2021AlfaTV sai suunnatun osakeannin päätökseen ja nyt käynnistyy yleisöanti
16.06.2021Tallinn Music Weekin esiintyjät ja tapahtumat 2021 julki
10.06.2021Äänestäminen herättää useimmiten kiinnostusta, puolueet pettymystä
10.06.2021EU:n ulkopuolelta toimitettavat lehdet tullattava heinäkuusta alkaen - muutos koskee myös EU:n alueelta Ahvenanmaalle tuotavia lehtiä
10.06.2021Tapahtumatakuun ensimmäiset takuut myönnetty
09.06.2021Mummon mökin haju kesämökillä kielii kosteusvauriosta ja ilmanvaihdon puutteesta

Näytä lisää »