Tutkimus: Icehearts turvaa lasten tasavertaista oppimista

07.08.2019

Icehearts ry

Kekkonen, Appelqvist-Schmidlechner ja Sarparanta julkaisivat uutta tutkimustietoa Icehearts-toimintamallin toteuttamisesta kouluissa. Artikkeli Icehearts koulun kumppanina julkaistiin Nuorten elinolot – vuosikirjassa 2018.

Tutkimuksen perusteella Icehearts-kasvattaja pystyi turvaamaan haavoittuvista elämänolosuhteista tulevien Icehearts-lasten tasavertaista oppimista ja koulupolun jatkuvuutta työskentelemällä laaja-alaisesti ja tilannekohtaisesti oppilaiden, opettajien, huoltajien, opiskeluhuollon ammattilaisten sekä koulun johdon kasvatuskumppanina koulussa.

Kasvattaja mukana luokkaopetuksessa 

Icehearts-koulutyön ensisijainen tavoite on varmistaa joukkueeseen valittujen lapsien koulussa suoriutuminen ja hyvinvointi, johon kuuluu olennaisesti lasten tukeminen luokan oppimistilanteissa. Kasvattaja on sekä lapsen että opettajan työskentelyn tukena ja tuki näkyy esimerkiksi pienryhmäopetuksen toteuttamisessa tai luokkahuoneen rauhattomissa tilanteissa, jos esimerkiksi lapsi joutuu poistumaan luokan ulkopuolelle.

”Kasvattaja ei keskity vain ja ainoastaan Icehearts-lapsiin, vaan on siellä, missä häntä tarvitaan.”    (Opettaja)

Tutkimuksen mukaan kasvattajat näyttäytyvät opettajien mielestä kasvatuskumppaneina, jotka pyrkivät yhdessä opettajan kanssa takaamaan sen, että oppilaat suoriutuvat koulutehtävistä ja oppivat ryhmätyöskentelyssä tarvittavia taitoja. Tutkimuksessa havaittiin, ettei kukaan opettajista kokenut kasvattajien läsnäoloa häiritseväksi.

”Hän, no hän on siellä, missä häntä tarvitaan, et hän pyrkii parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan niitä lapsia siinä, siinä työskentelyssä.” (Opettaja)

Kasvattaja vahvistaa kodin, koulun ja palvelujen välisiä suhteita 

Kasvattaja on tärkeä tuki opettajalle koulun arjessa muun muassa kasvatuskeskusteluissa, yhteisten  pelisääntöjen sopimisessa sekä lapseen liittyvien huolien puheeksi ottamisessa. Lisäksi he yhdessä pyrkivät vahvistamaan vanhempien vanhemmuustaitoja, lasta koskevan ymmärryksen vahvistamista sekä tukemaan vanhempia lapsen koulutehtävien auttamisessa. Kasvattaja auttaa koulua ymmärtämään perheiden taustoja, kulttuuria ja koulunkäyntiä koskevia odotuksia sekä vahvistaa kotien luottamusta opettajiin ja koulun opetustyöhön.

”… mitä olen monesti nähnyt tossa parkkipaikalla just tätä vanhempien kanssa yhteistyöstä, niin siinä Icehearts-kasvattajat juttelee vanhempien kanssa, niin siinä tulee kans semmonen tietynlainen silta, niin kun yhteistyön silta tänne kouluun päin.” (Opettaja)

Kasvattaja toimii myös lapsen tukiaikuisena, jos lapsi osallistuu koulupäivän aikana tutkimus- ja konsultaatiokäynteihin muualla kuin koulussa ja vahvistaa näin lapsen turvallisuuden tunnetta sekä tyynnyttää lähetteen tehnyttä työntekijää. Turvallisuus laajenee tutkimuksen mukaan koko kouluyhteisöön ja henkilökuntaan.

”… niin kun kesken koulupäivän tapahtumia, tulee haastavan oppilaan kanssa tulee kahdestaan, ne on makee näky, ne tulee tota käsi kädessä melkein vierekkäin tallustelee, todennäköisesti jostain tutkimuksista ja muuta tulevat ja näkee, että lapsella on ollut tosi haastavaa ja nyt se on saatu jotenkin aisoihin ja varmaan siinä on kasvattajan panos hyvin pitkälle olemassa.” (Koulupsykologi)

Tutkimuksen mukaan kasvattaja voi lapsen näkökulman ja kokemusten esille tuojana lieventää huoltajien ja työntekijöiden välille mahdollista syntyvää jännitettä, epämukavuutta ja epäluottamusta. Monitoimijatilanteissa kasvattaja on lapsen tukena ja osoittaa, että kokoontuminen on tapahtunut lapsen edun vuoksi. Lisäksi kasvattaja tuo tietoa lapsen arjesta ja verkostotyön avulla vähentää tietokatkoksia ja tekee toimintaa tutuksi muille ammattilaisille.

Icehearts-kasvattaja lasten välisten suhteiden rakentajana

Icehearts-toiminta näkyy erityisesti koulun välitunneilla. Kasvattajalla on opettajia enemmän aikaa kuunnella, kohdata, leikkiä ja pelata lasten kanssa. Kasvattaja myös ehkäisee ja ratkoo lasten välisiä ristiriitoja, tappeluita ja aggressiivista käytöstä lasten keskuudessa. Tutkimuksen mukaan, lasten vertaissuhteita rakentavat ja kiusaamista ehkäisevät toimet oppituntien ulkopuolelle heijastuvat myös oppitunnille; opettajien jälkikäteinen selvittelytyö oppitunneilla vähenee ja oppitunnit rauhoittuvat.

"Kasvattaja oli siellä pihalla, niin se pienen porukan kanssa leikki ja lapset tapitti silmiä, jutteli ja jutteli, ja silloin oli aikuisella aikaa, hänen ei tarvinnut sanoo, et pieni hetki, mun täytyy käydä tarkistaa nuo majaleikit tai onkos tuolla nyt joku kahakka et hän oli ihan vaan lapsia varten." (Opettaja)

Liikunta-, leikki- ja välituntitoiminnassa rakentuvat myös lasten keskinäiset vuorovaikutussuhteet ja näin ollen koulun kasvatustehtävä helpottuu Icehearts-toiminnan myötä.

Icehearts koulujen kasvatustoiminnan tukena

Icehearts-toiminta ulottuu myös koulunkäynnin ulkopuolelle. Koulut eivät vastaa oppilaiden ajankäytöstä vapaa-ajalla ja loma-aikoina, mutta lapsen vapaa-ajan vietto voi vaikuttaa koulussa pärjäämiseen. Joillekin lapsille loma-aika voi olla vaikea ajanjakso, jos kotona ei järjestetä mitään tekemistä. Siksi kasvattaja, joka tarjoaa mielekkään, lapsen kasvua ja kehitystä tukevan toiminnan  myös loma-ajalla, on tärkeä.

"Lukukausien ulkopuolella ei ole kyse yksinomaan liikuntamahdollisuuksien järjestämisestä, vaan mielekkään, lapsen kasvua ja kehitystä tukevan toiminnan tarjoamisesta."

Tutkijoiden mukaan haastatteluissa kasvattajan rooli korostui tilanteissa, joissa koulun omat voimavarat ja toimintamahdollisuudet ovat riittämättömät tai jotka eivät enää ole koulun vastuulla.

”… hän myöskin pysty myöskin lupautuu, et hän on sit näis kriisitilanteissa käytettävissä, niin oli huomattavasti helpompi sen perheen kanssa, tuoda sitä viestiä, et joo et hei, et kyl me selvitään tästä, et meit on näin monta aikuista hoitamas tätä asiaa.” (Rehtori)

Kasvattaja on tukena myös silloin, kun lapsen tilapäiset poissaolot koulusta aiheuttavat kouluvaikeuksia tai koulun tahdista putoamista. Tällöin kasvattaja voi intensiivisemmin tukea lasta ja auttaa häntä pääsemään takaisin koulun tahtiin. Kasvattajan joustava ja tilannekohtainen tuki voi tutkijoiden mukaan ehkäistä alakouluikäisen lapsen tilapäisen erottamisen koulusta. Näin Icehearts-toiminta pystyy turvaamaan lapsen etua ja kuulumista vertaisyhteisöönsä sekä torjumaan tilannetta, jossa lapselle muodostuu kielteinen käsitys itsestään oppijana ja koulussa pärjääjänä.

Pitkäkestoisuus isona arvona 

Lapsen koulupolku jatkuu yhdeksän vuotta, mutta opettajat vaihtuvat, joskus jopa vuosittain. Tätä taustaa vasten rehtorit näkivät erityisen arvon Icehearts-kasvattajan pitkäkestoisessa sitoutumisessa lapsen harrastustoimintaan ja koulunkäyntiin läpi lapsuus- ja nuoruusvuosien. Pitkäkestoisuuden ja tilannekohtaisen joustavuutensa ansioista Icehearts toimii parhaimmillaan selkänojana koululle.

Tutkimustulokset osoittavat, että koulut hyötyvät toiminnasta kasvattajan tukiessa lasten oppimista tunneilla, vertaisryhmässä toimimista ja kouluyhteisön jäsenenä pysymistä. Toiminnan vaikutukset näkyvät laajemmin koko kouluyhteisössä, johon parhaimmillaan rakentuu osallisuutta, luottamusta, yhteisöllisyyttä ja dialogisuutta edistävä toimintakulttuuri.

Tutkimus osoitti, että Icehearts tarjoaa kouluille kolmannen sektorin yhteistyökumppanin, josta hyötyvät niin erityistä tukea tarvitsevat lapsen kuin koulun muut oppilaat. Toiminnan pitkäkestoisuus ja kasvattajasuhteen jatkuvuus auttavat lasta selviytymään opetusryhmän, opettajan, luokan tai koulun vaihtuessa tai lapsen siirtyessä kouluasteelta toiselle.

Koko tutkimusartikkeli luettavissa Nuoret palveluiden pauloissa – Nuorten elinolot – vuosikirjasta 2018 s. 179-192.

Live24magazine

17.08.2019Oikeusministeriön ehdotus valtion talousarvioon 2020
14.08.2019Rahanpesulaki edellyttää aktiivisia toimia yrityksiltä
13.08.2019Turun kaupunki : Oikaisu Sepänkatu 2:n tutkimuksiin liittyen
13.08.2019Ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomen tiesäähän voidaan arvioida entistä tarkemmin
13.08.2019Nyt puhuu Jari Aarnio
12.08.2019Janne Leinosesta Kelan johtava ylilääkäri
12.08.2019Oikeusministeriö : Summaaristen riita- asioiden käsittelyyn muutoksia syyskuussa
09.08.2019Tutkimus : Runsas ruutuaika on yhteydessä lasten ylipainoon
09.08.2019Selvitys: Budjettineutraali perustulo vähentäisi hieman köyhyyttä, mutta ei lisäisi työnteon kannattavuutta
08.08.2019Iskelmä-Finlandia on myönnetty Vicky Rostille!
08.08.2019Tammi vahvistaa kustantamistaan
08.08.2019"Trollaus ei ole kommunikaatiota, vaan ansa. Se hajottaa keskustelua " , sanovat Taiteiden yön positiivisessa trollipajassa 15.elokuuta puhuvat Suvi Auvinen ja Pekka Sauri
07.08.2019Tutkimus: Icehearts turvaa lasten tasavertaista oppimista
07.08.2019Sylvi Kekkosen elämäkerta antaa äänen naiselle julkisuuskuvan takana - äidille, kirjailijalle ja valtakunnan ensimmäiselle naiselle
07.08.2019Suomen Yrittäjät : Näin yritykset voivat torjua huijaukset
07.08.2019Tässä ovat Helmet-kirjallisuuspalkinnon finalistit - äänestä oma suosikkiasi 2019
05.08.2019Ekaluokkalaisia siunataan koulutielle eri puolella Suomea
25.07.2019Seitsemän ohjaajan TOTTUMISKYSYMYS - elokuvan traileri julki - "Täällähän itkee kohta kaikki!"
25.07.2019VR: Suomalaiset suosivat matkoillaan kotimaista musiikkia ja nostalgisia klassikoita
25.07.2019Aku Louhimies ja Ilkka Remes yhteistyöhön
25.07.2019Jo viides saimaannorpan kuutin verkkokuolema tässä kuussa - verkkokalastuskieltoa jatkettava heinäkuun loppuun
19.07.2019Telialta uusi ratkaisu - tekee lopun huijauspuheluista
19.07.2019Myös päihderiippuvaisen läheinen tarvitsee apua
13.07.2019SuomiAreena sähköistää Porin ensi viikolla - hallitus ja oppositio kohtaavat ensi kerran Puheenjohtajatentissä ja yleisöllä uusi tapa osallistua
13.07.2019Varmista ensi kevään väriloisto puutarhassa jo nyt - Vinkit sipulikasvien syysistutukseen
12.07.2019Pienituloisten etuuksiin esitetään korotuksia - hallituksen esitys lausunnolle
12.07.2019Pääministeri Rinne tapasi Al-holin leirillä olevien lähipiirejä
01.07.2019Maalittaminen tulee kriminalisoida - poliisit, lakimiehet, syyttäjät, tuomarit ja voudit tukevat Poliisihallituksen, Valtakunnansyyttäjänviraston ja käräjäoikeuksien laamannien esitystä
26.06.2019Varkaat metsästävät helposti myytäviä pyöriä - "Jopo edelleen suosituin, maastopyörät kelpaavat myös"
17.06.2019Kalastusta valvotaan tehostetusti - kalastonhoitomaksun kuitti mukaan kalaan!
06.06.2019Ensi viikolla vietetään dekkariviikkoa
06.06.2019Toinen mahdollisuus yrittäjille: uudet säännöt yritysten maksukyvyttömyydestä hyväksytty
05.06.2019Kela seuraa työttömyysturva-asiakkaiden tuloja
22.05.2019Kesän Coca-Cola -tölkeissä logo väärinpäin
21.05.2019Neuvosto kieltää kertakäyttömuovit
20.05.2019Piiloasunnottomuus on tyypillistä naisille
20.05.2019Aviador Kustannus : Hannu Mäkelän uutuusteos Varjo - Jeanne d'Arcin lyhyt, toiveikas elämä solmii lumoavasti yhteen tietoa ja tarinaa
15.05.2019Storytel : Marko Kilven Undertaker-dekkarisarja saa jatkoa - lukijana Peter Franzén
14.05.2019Lapinjärven kunta: "Saanko mä ihan oikeasti mennä äänestämään?" - Lapinjärvellä lapset pääsevät mukaan äänestämään europarlamenttivaaleissa
14.05.2019Kuka päihdetyötä kehittäisi kokemusasiantuntijaa paremmin?
08.05.2019Peluuri : Rahapeliongelmat kärjistyvät ulkomaisilla nettikasinoilla pelaavilla
08.05.2019Dekkarikuningatar saapuu Suomeen
07.05.2019Lukeminen on edelleen suosittu ajanviettotapa
03.05.2019Luonnonkosmetiikka - lupaus turvallisuudesta vai ympäristöteko?
03.05.2019Moottoripajanuoret kisaavat Kalajoen "särkillä" kevään auto- ja mopoendurance - tapahtumassa
03.05.2019Myyntimiehen työ vaatii sinnikkyyttä: Toni Veivo sai ensimmäisen palkkansa neljäntenä yrittäjävuotenaan
02.05.2019Aikuistuvat nuoret kaipaavat lisää seksuaalineuvontaa: Järjestöjen yhteinen kampanja Puhutaan panemisesta vastaa tarpeeseen
01.05.2019SAK odottaa tulevalta hallitukselta yhteistyöhalua ja aitoa kolmikantaista sopimista
30.04.2019Lääkäriliitto: Tulevan hallituksen on vahvistettava perusterveydenhuoltoa
30.04.2019Vappuhupi voi koitua kohtaloksi - älä vedä vappupallon heliumia henkeen!
30.04.2019Identiteettivaras voi tehdä ostoksia nimissäsi --10 vinkkiä identiteettivarkauden ehkäisyyn
11.04.2019Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia kiristetään
11.04.2019Eduskuntapuolueiden puoluesihteereiden kannanotto vaalihäirinnästä
06.03.2019Likkojen Lenkki avaa Tampereen festarikesän toukokuussa - esiintyjinä Samuli Edelmann, Anssi Kela ja Tampereen Työväen Teatterin Poikabändi-musikaalikomedian ToiBoys
02.03.2019Lääkäripalveluyritykset ry: Soten tavoitteet vaarassa
28.02.2019Lapsiin kohdistuvan netissä tapahtuvan seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisy vaatii laaja-alaista yhteistyötä
28.02.2019Nuoret rauhanlähettiläät kokoontuvat Helsinkiin
28.02.2019Tutkimus: Osuuskunnat ja järjestöt arvioivat soten avaavan mahdollisuuksia laajentumiselle
21.02.2019Ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksiin tiukennuksia vuoden 2020 alusta
19.02.2019Suomen hoiva-arviointi Oy tukee kuntia hoivayhtiöiden valvonnassa
16.02.2019SDP:n Anneli Kiljunen : Hallituksen lisäbudjettiele vanhuspalveluille jäi valjuksi - 0,7-lakialoite torpattiin samana päivänä valiokunnassa
15.02.2019Valtiovarainministeri Petteri Orpo: Vanhusten hoivan valvonta paranee, seksirikoksia ehkäistään - lisätalousarviossa 10,5 miljoonalla uusia toimenpiteitä
11.02.2019Ministeri Häkkänen: Puolueet pois tuomarivalinnoista - lautamiesten valinta siirrettävä tuomioistuinvirastolle
11.02.2019Uusi jäätietopalvelu kertoo Itämeren kiintojään tilanteesta
11.02.2019Facebookin vaalimainokset ensi kertaa julkisiksi: Vaalivahti-työkalu paljastaa äänestäjille kuinka heihin vaikutetaan sosiaalisessa mediassa
10.02.2019Tuore väitös vahvistaa: yli 80 prosenttia yrityselämän valmennuksista on hyödyttömiä
04.02.2019Lunta, jäätä, kalusto kovilla ja ongelmat kertautuvat - siksi junat myöhästelevät
04.02.2019Vihapuheen vastainen Against Hate -kampanja käynnistyy
03.02.2019Kannanotto: Ikäihmisten hoito vaatii resursointia ja erityisosaamista
02.02.2019Palveluopastus ja ajanvaraus helpottivat asiointia Kelassa
31.01.2019Riskiarvio kartoittaa Suomen kansalliset riskit ja niiden vaikutukset elintärkeisiin toimintoihin
30.01.2019Apulaisoikeuskansleri arvostelee hovioikeuksia tuomioiden jakelun laiminlyönneistä
26.01.2019Esperi Care myöntää toiminnassaan olleen virheitä ja ryhtyy välittömiin toimiin luottamuksen palauttamiseksi
25.01.2019Oikeusturvan toteutuminen vaatii rahaa
24.01.2019Kysely: Lähes joka kolmas on kokenut turvattomuutta lapsuudessaan - uusi taideteos muistuttaa oikeudesta koskemattomuuteen
23.01.2019Suomen sisäisen turvallisuuden tilasta kattava arvio
22.01.2019Selvitys: Ikääntyvä Suomi turvaa palveluseteliin, mutta palveluntuottajien puute vaivaa haja-asutusalueilla
22.01.2019Asiakastieto Group :Vastuullinen sähköyhtiö analysoi maksuhäiriön vakavuusasteen
22.01.2019Irene Vuorisalo aloittaa Eläkeliitossa vanhusasiamiehenä
22.01.2019Ulkoministeriö tukee laittoman maahantulon tutkintaa
15.01.2019Lindtman tyytyväinen eduskuntaryhmien yksituumaisuuteen lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemisessä
13.01.2019Poliisi: Takaa-ajo Kuopiossa
13.01.2019SDP:n Antti Lindtman: Eduskuntaryhmät koolle sopimaan nopeista lainsäädäntömuutoksista ja toimenpiteistä seksuaalirikosten kitkemiseksi
11.01.2019SDP:n Taavitsainen: Tehdään loppu perintäyhtiöiden laittomuuksista!
11.01.2019Poliisi : Oulussa on ilmennyt uusia alaikäisiin kohdistuneita seksuaalirikosepäilyjä.
04.01.2019Oikeuskansleri Jaakko Jonkan solvaajan tuomio pysyi hovioikeudessa
02.01.2019Vaasan sähkö Oy: Sähköverkon viankorjaukset jatkuvat - osa talouksista ilman sähköä jopa vuorokausia
02.01.2019Aapeli-myrsky riepottelee Suomea - rajut tuulet kaatavat puita ja aiheuttavat vahinkoja rakennuksille
02.01.2019Traficom: Ajoneuvojen ensirekisteröintien määrä kasvoi 1,7 prosenttia vuonna 2018
30.12.2018Poliisi : Lauantain nelostien liikenneonnettomuudessa kuoli kolme ihmistä
30.12.2018Sydän : Lääkekustannusten omavastuu pienenee
30.12.2018Autoliike perii naisasiakkaaltaan 200 euron osamaksuerää rajuin ottein
27.12.2018Sadat lapset kertovat poliisin väkivallasta EU:n rajoilla
20.12.2018Ulkoministeriö: Riippumaton selvitys häirintätapausten selvittämisestä käynnistyy
19.12.2018Avioliiton tuhoaja vai lohtu yksinäisyyteen - Seksirobotti herättää tunteita
17.12.2018Ensilumi Helsinkiin - ensilumikisa ratkesi tänään
17.12.2018Lapsiasiavaltuutetun toimisto: "Ei väärinkäytöksiä"
14.12.2018Lääkäriliitto vaatii uskomushoitolakia sekä tasapuolista mahdollisuutta saattohoitoon
12.12.2018Uusi chatbot-palvelu ulkomaalaistaustaisille yrityksen perustajille
12.12.2018Sisäministeri Kai Mykkänen mukana Joulupuu-keräyksen avauksessa Kauppakeskus Forumissa 13. joulukuuta

Näytä lisää »