Tutkimus: Icehearts turvaa lasten tasavertaista oppimista

07.08.2019

Icehearts ry

Kekkonen, Appelqvist-Schmidlechner ja Sarparanta julkaisivat uutta tutkimustietoa Icehearts-toimintamallin toteuttamisesta kouluissa. Artikkeli Icehearts koulun kumppanina julkaistiin Nuorten elinolot – vuosikirjassa 2018.

Tutkimuksen perusteella Icehearts-kasvattaja pystyi turvaamaan haavoittuvista elämänolosuhteista tulevien Icehearts-lasten tasavertaista oppimista ja koulupolun jatkuvuutta työskentelemällä laaja-alaisesti ja tilannekohtaisesti oppilaiden, opettajien, huoltajien, opiskeluhuollon ammattilaisten sekä koulun johdon kasvatuskumppanina koulussa.

Kasvattaja mukana luokkaopetuksessa 

Icehearts-koulutyön ensisijainen tavoite on varmistaa joukkueeseen valittujen lapsien koulussa suoriutuminen ja hyvinvointi, johon kuuluu olennaisesti lasten tukeminen luokan oppimistilanteissa. Kasvattaja on sekä lapsen että opettajan työskentelyn tukena ja tuki näkyy esimerkiksi pienryhmäopetuksen toteuttamisessa tai luokkahuoneen rauhattomissa tilanteissa, jos esimerkiksi lapsi joutuu poistumaan luokan ulkopuolelle.

”Kasvattaja ei keskity vain ja ainoastaan Icehearts-lapsiin, vaan on siellä, missä häntä tarvitaan.”    (Opettaja)

Tutkimuksen mukaan kasvattajat näyttäytyvät opettajien mielestä kasvatuskumppaneina, jotka pyrkivät yhdessä opettajan kanssa takaamaan sen, että oppilaat suoriutuvat koulutehtävistä ja oppivat ryhmätyöskentelyssä tarvittavia taitoja. Tutkimuksessa havaittiin, ettei kukaan opettajista kokenut kasvattajien läsnäoloa häiritseväksi.

”Hän, no hän on siellä, missä häntä tarvitaan, et hän pyrkii parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan niitä lapsia siinä, siinä työskentelyssä.” (Opettaja)

Kasvattaja vahvistaa kodin, koulun ja palvelujen välisiä suhteita 

Kasvattaja on tärkeä tuki opettajalle koulun arjessa muun muassa kasvatuskeskusteluissa, yhteisten  pelisääntöjen sopimisessa sekä lapseen liittyvien huolien puheeksi ottamisessa. Lisäksi he yhdessä pyrkivät vahvistamaan vanhempien vanhemmuustaitoja, lasta koskevan ymmärryksen vahvistamista sekä tukemaan vanhempia lapsen koulutehtävien auttamisessa. Kasvattaja auttaa koulua ymmärtämään perheiden taustoja, kulttuuria ja koulunkäyntiä koskevia odotuksia sekä vahvistaa kotien luottamusta opettajiin ja koulun opetustyöhön.

”… mitä olen monesti nähnyt tossa parkkipaikalla just tätä vanhempien kanssa yhteistyöstä, niin siinä Icehearts-kasvattajat juttelee vanhempien kanssa, niin siinä tulee kans semmonen tietynlainen silta, niin kun yhteistyön silta tänne kouluun päin.” (Opettaja)

Kasvattaja toimii myös lapsen tukiaikuisena, jos lapsi osallistuu koulupäivän aikana tutkimus- ja konsultaatiokäynteihin muualla kuin koulussa ja vahvistaa näin lapsen turvallisuuden tunnetta sekä tyynnyttää lähetteen tehnyttä työntekijää. Turvallisuus laajenee tutkimuksen mukaan koko kouluyhteisöön ja henkilökuntaan.

”… niin kun kesken koulupäivän tapahtumia, tulee haastavan oppilaan kanssa tulee kahdestaan, ne on makee näky, ne tulee tota käsi kädessä melkein vierekkäin tallustelee, todennäköisesti jostain tutkimuksista ja muuta tulevat ja näkee, että lapsella on ollut tosi haastavaa ja nyt se on saatu jotenkin aisoihin ja varmaan siinä on kasvattajan panos hyvin pitkälle olemassa.” (Koulupsykologi)

Tutkimuksen mukaan kasvattaja voi lapsen näkökulman ja kokemusten esille tuojana lieventää huoltajien ja työntekijöiden välille mahdollista syntyvää jännitettä, epämukavuutta ja epäluottamusta. Monitoimijatilanteissa kasvattaja on lapsen tukena ja osoittaa, että kokoontuminen on tapahtunut lapsen edun vuoksi. Lisäksi kasvattaja tuo tietoa lapsen arjesta ja verkostotyön avulla vähentää tietokatkoksia ja tekee toimintaa tutuksi muille ammattilaisille.

Icehearts-kasvattaja lasten välisten suhteiden rakentajana

Icehearts-toiminta näkyy erityisesti koulun välitunneilla. Kasvattajalla on opettajia enemmän aikaa kuunnella, kohdata, leikkiä ja pelata lasten kanssa. Kasvattaja myös ehkäisee ja ratkoo lasten välisiä ristiriitoja, tappeluita ja aggressiivista käytöstä lasten keskuudessa. Tutkimuksen mukaan, lasten vertaissuhteita rakentavat ja kiusaamista ehkäisevät toimet oppituntien ulkopuolelle heijastuvat myös oppitunnille; opettajien jälkikäteinen selvittelytyö oppitunneilla vähenee ja oppitunnit rauhoittuvat.

"Kasvattaja oli siellä pihalla, niin se pienen porukan kanssa leikki ja lapset tapitti silmiä, jutteli ja jutteli, ja silloin oli aikuisella aikaa, hänen ei tarvinnut sanoo, et pieni hetki, mun täytyy käydä tarkistaa nuo majaleikit tai onkos tuolla nyt joku kahakka et hän oli ihan vaan lapsia varten." (Opettaja)

Liikunta-, leikki- ja välituntitoiminnassa rakentuvat myös lasten keskinäiset vuorovaikutussuhteet ja näin ollen koulun kasvatustehtävä helpottuu Icehearts-toiminnan myötä.

Icehearts koulujen kasvatustoiminnan tukena

Icehearts-toiminta ulottuu myös koulunkäynnin ulkopuolelle. Koulut eivät vastaa oppilaiden ajankäytöstä vapaa-ajalla ja loma-aikoina, mutta lapsen vapaa-ajan vietto voi vaikuttaa koulussa pärjäämiseen. Joillekin lapsille loma-aika voi olla vaikea ajanjakso, jos kotona ei järjestetä mitään tekemistä. Siksi kasvattaja, joka tarjoaa mielekkään, lapsen kasvua ja kehitystä tukevan toiminnan  myös loma-ajalla, on tärkeä.

"Lukukausien ulkopuolella ei ole kyse yksinomaan liikuntamahdollisuuksien järjestämisestä, vaan mielekkään, lapsen kasvua ja kehitystä tukevan toiminnan tarjoamisesta."

Tutkijoiden mukaan haastatteluissa kasvattajan rooli korostui tilanteissa, joissa koulun omat voimavarat ja toimintamahdollisuudet ovat riittämättömät tai jotka eivät enää ole koulun vastuulla.

”… hän myöskin pysty myöskin lupautuu, et hän on sit näis kriisitilanteissa käytettävissä, niin oli huomattavasti helpompi sen perheen kanssa, tuoda sitä viestiä, et joo et hei, et kyl me selvitään tästä, et meit on näin monta aikuista hoitamas tätä asiaa.” (Rehtori)

Kasvattaja on tukena myös silloin, kun lapsen tilapäiset poissaolot koulusta aiheuttavat kouluvaikeuksia tai koulun tahdista putoamista. Tällöin kasvattaja voi intensiivisemmin tukea lasta ja auttaa häntä pääsemään takaisin koulun tahtiin. Kasvattajan joustava ja tilannekohtainen tuki voi tutkijoiden mukaan ehkäistä alakouluikäisen lapsen tilapäisen erottamisen koulusta. Näin Icehearts-toiminta pystyy turvaamaan lapsen etua ja kuulumista vertaisyhteisöönsä sekä torjumaan tilannetta, jossa lapselle muodostuu kielteinen käsitys itsestään oppijana ja koulussa pärjääjänä.

Pitkäkestoisuus isona arvona 

Lapsen koulupolku jatkuu yhdeksän vuotta, mutta opettajat vaihtuvat, joskus jopa vuosittain. Tätä taustaa vasten rehtorit näkivät erityisen arvon Icehearts-kasvattajan pitkäkestoisessa sitoutumisessa lapsen harrastustoimintaan ja koulunkäyntiin läpi lapsuus- ja nuoruusvuosien. Pitkäkestoisuuden ja tilannekohtaisen joustavuutensa ansioista Icehearts toimii parhaimmillaan selkänojana koululle.

Tutkimustulokset osoittavat, että koulut hyötyvät toiminnasta kasvattajan tukiessa lasten oppimista tunneilla, vertaisryhmässä toimimista ja kouluyhteisön jäsenenä pysymistä. Toiminnan vaikutukset näkyvät laajemmin koko kouluyhteisössä, johon parhaimmillaan rakentuu osallisuutta, luottamusta, yhteisöllisyyttä ja dialogisuutta edistävä toimintakulttuuri.

Tutkimus osoitti, että Icehearts tarjoaa kouluille kolmannen sektorin yhteistyökumppanin, josta hyötyvät niin erityistä tukea tarvitsevat lapsen kuin koulun muut oppilaat. Toiminnan pitkäkestoisuus ja kasvattajasuhteen jatkuvuus auttavat lasta selviytymään opetusryhmän, opettajan, luokan tai koulun vaihtuessa tai lapsen siirtyessä kouluasteelta toiselle.

Koko tutkimusartikkeli luettavissa Nuoret palveluiden pauloissa – Nuorten elinolot – vuosikirjasta 2018 s. 179-192.

Live24magazine

12.10.2019Hannakaisa Heikkinen: Suomalainen maito on enemmistön valinta
12.10.2019Kokoomusopiskelijat: Suomen on levitettävä punainen matto huippuosaajille
11.10.2019Mitä jokaisen tulisi tietää verkkohäiriköinnistä, someriippuvuudesta ja valeuutisista?
11.10.2019Asiakastieto Group: Miljoonakonkurssien määrä on roimassa 50 prosentin kasvussa
10.10.2019Seksityöläiset joutuvat jatkuvasti pohtimaan, kuinka näkyviä he voivat olla
09.10.2019Ministeri Marin kummeksuu Petteri Orpon lausuntoja
09.10.2019WSOY ja Lauri Tähkä yhteistyöhön
09.10.2019Nigerialaisprinssin miljoonat vaihtuivat ilmaisiin kännyköihin - lue asiantuntijan vinkit taviksen tietoturvaan
08.10.2019Kuntaliitto: Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät - ohjeet kunnille julkaistu
08.10.2019KKV tiedottaa : Alektum ja Annomen perivät saatavia oikeudessa tuhansilta kuluttajilta - toimi näin, jos saat aiheettoman velkomuskanteen
08.10.201913 200 korkeakouluopiskelijaa on saanut selvityspyynnön opintojen edistymisestä
07.10.2019Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa - hyväntekeväisyyslähetys suorana MTV3-kanavalla 23. lokakuuta
07.10.2019Yrittäjät budjettiesityksestä: "Hiekalle perustettu"
07.10.2019Finnveran hallintoneuvostoon uusia jäseniä
07.10.2019Perusoikeuskirja 10 vuotta: neuvosto painottaa EU:n yhteisten arvojen merkitystä
07.10.2019Oikeusministeriön hallinnonala valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2020
07.10.2019Sisäministeriön talousarvioesitys vuodelle 2020 - tavoitteena turvallinen oikeusvaltio
07.10.2019Ensi vuoden budjetti vahvistaa Suomen kansainvälistä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta
07.10.2019Pienituloisten perusturvaetuuksiin esitetään korotuksia
07.10.2019Jenni Mustajärveltä uutta materiaalia
04.10.2019Tilitietojen avulla voidaan nyt ehkäistä ylivelkaantumista
03.10.2019Suomen Kuntaliitto: Esitys hoitajamitoituksesta herättää monia kysymyksiä
03.10.2019Pelolla johtavat ja kiusaajat eivät aina tajua kiusaavansa
03.10.2019JHL: Ministeriö huomasi, että hoiva-avustajia tarvitaan ratkaisemaan vanhustenhuollon työvoimapulaa
03.10.2019Annomen Oy:tä ei hyväksytty perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin - Annomen aikoo hakea oikaisua
02.10.2019Suomi luovuttaa Yhdysvalloille intiaanikansojen jäänteitä kansalliskokoelmista
02.10.2019Kelassa käydään läpi toimeentulotuen perintätapaukset
02.10.2019KRP aloittanut tutkinnan Kuopiossa tapahtuneesta väkivallanteosta: vuonna 1994 syntynyttä miestä epäillään murhasta ja useista murhan yrityksistä
01.10.2019Ministeri Kiuru: Myös mielenterveyspalveluihin tarvitaan takuu
01.10.2019FA : Uusilla velkarajoitteilla ei saa vaikeuttaa työvoiman liikkuvuutta
01.10.2019Lastensuojelun Keskusliitto: Lastensuojelusta pitää puhua
30.09.2019Tanssii Tähtien Kanssa nousi vuoden katsotuimmaksi viihdeohjelmaksi
30.09.2019Positiivinen luottotieto kattavaksi: Asiakastiedon palvelussa avoimia kuluttajaluottoja lähes 7 miljardia euroa
30.09.2019Pääministerit Rinne ja Babis´ keskustelivat energia- ja ilmastoasioista
29.09.2019PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällisen resepti työvoimapulaan: Kunnolliset työsuhteet ja jaksamista tukevat työolosuhteet
29.09.2019Piispa Bo-Göran Åstrand: "Tarvitaan arkienkeleitä, jotka sanoin ja teoin muistuttavat meitä lähimmäisistämme globaalissa maailmassa"
28.09.2019Moraalitonta henkilöstön kurittamista Turussa - JHL tuomitsee Arkean työehtoshoppailuaikeet
27.09.2019Arkea taloudellisissa vaikeuksissa - tavoitteena pelastaa työpaikat
27.09.2019Kokoomusopiskelijat: Ilmastoliikkeen ei tule flirttailla sosialismilla ja vallankumouksella
27.09.2019Lapasia asunnottomille - Asunnottomien yötä vietetään 17. lokakuuta
26.09.2019Oppimateriaalilisä hakematta tuhansilla opiskelijoilla
26.09.2019Verkkopankkitunnistuksen yhteyskäytännön siirtymälle ei jatkoaikoja - Traficom valvoo ja velvoittaa korjaamaan
26.09.2019Sureva ei aina saa apua ammattilaisilta - tieto parantaa kohtaamisia ja edistää avunsaantia
26.09.2019Keskusrikospoliisi selvittää epäilyä M/S Estonian hylyn rauhoittamisesta säädetyn lain rikkomisesta
26.09.2019Komissiolta lisärahoitusta rajavalvonnan tietojärjestelmien kehittämiseen
26.09.2019Ulkoministeriö: EU johtaa taistelua naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan
26.09.2019Tee sydämellinen teko: kokkaa kalaa - kokeile helppoja reseptejä!.
25.09.2019MyData 2019 konferenssi - Facebook perui osallistumisensa, lasten digitaaliset oikeudet turvattava
25.09.2019Yleisurheilun MM-kisat, Doha 2019: Ohjeita kisaturisteille
25.09.2019EU NAVFOR Atalanta operaatiolle nimitetty uusi komentaja
25.09.2019Ministeri Henriksson: Nollatoleranssi naisiin kohdistuvalle väkivallalle
24.09.2019EU:n maatalousministerit: Maataloudessa hyvät valmiudet lisätä maaperän hiilensidontaa. Video: Maatalousministerit vierailivat maitotilalla
24.09.2019IKEA Suomi aloittaa päästöttömät kotiinkuljetukset
24.09.2019Keskustan Honkonen penää rakennusalalta ilmastotoimia - " Puurakentaminen jämähtänyt pilotointiasteelle"
24.09.2019Suurtapahtuma Kuopio - hallissa kokoaa yhteen Itä-Suomen käsityöihmiset
24.09.2019Nuuskan myynnin laillistaminen räjäyttäisi käytön
24.09.2019Työllisyydessä ei suuria muutoksia - työllisyystavoitteen saavuttamisessa jo kiire
24.09.2019Finanssivalvonta: Euroopan järjestelmäriskikomitea suosittaa Suomelle uusia lainanottajiin kohdistuvia makrovakausvälineitä - suosituksia ja varoituksia myös kymmenelle muulle ETA-maalle
23.09.2019EU-valvoja suosittelee Suomelle kotitalouksien velkaantumisen rajoittamista
23.09.2019Kelan verkkopalveluiden saavutettavuus on hyvällä tasolla
23.09.2019Turkulaiset koululaiset voivat osallistua 27.9. järjestettävään ilmastolakkoon huoltajan luvalla
23.09.2019Hoitotarvikejakelun uudistaminen tuo säästöjä ja vapauttaa aikaa hoitotyöhön
23.09.2019Asianajajat tarjoavat maksutonta oikeusneuvontaa ympäri Suomea
22.09.2019Kotitalousvähennys on tärkeä myös pienituloisille eläkeläisille -Kansallinen senioriliitto vaatii kotitalousvähennyksen leikkausten perumista
20.09.2019Qatar petti lupaukset - siirtotyöläiset tekevät töitä ilman palkkaa
20.09.2019Akava: Palauttava työttömyysturva kannustaa työnhakuun
19.09.2019Verovapaa-myymälävaras Helsinki Vantaan lentokentällä
19.09.2019Kortiton kuljettaja ajoi pelkillä vanteilla Vantaan Korsossa
19.09.2019Rengasratsioissa harvoille huomautettavaa - Syksyn ensiliukkailla tarvitaan talvirenkaita
19.09.2019Korkeimmasta hallinto- oikeudesta tulee valituslupatuomioistuin
19.09.2019Skanskan ja Rakennusliiton välillä ei ole avonaisia selvityksen alla olevia asioita Olympiastadionin työmaalla
19.09.2019Musiikin tekijöille ja kustantajille 13,7 miljoonaa euroa
19.09.2019Kristillinen vakaumus on yleisin yhdistävä tekijä Suomen romanien ja Suomeen tulleiden Itä-Euroopan romanien välillä
19.09.2019Käräjäoikeuden päätös: Metsäasiantuntijat vapautuivat liito-orava syytteistä
18.09.2019Sisäministeriö: Suomi vastaanottaa 850 pakolaista vuoden 2020 pakolaiskiintiössä
18.09.2019Koirat eivät käytä housuja - elokuvan traileri julki
18.09.2019Budjettiriihestä käsittämätön ympäristölinjaus liikenteelle
18.09.2019Tutkimus Postin ja Telen yhtiöittämisestä: Ylin johto kasvatti hallinnollisessa tyhjiössä toimivaltaansa ja palkkioitaan
17.09.2019Samppa Lajusen sijoitusyhtiö investoi energiatehokkuuteen
17.09.2019Löytyykö ilmastonmuutoksesta yhteistä ymmärrystä?
17.09.2019Leena Lehtolainen dekkari-illan vieraana Nastolassa
14.09.2019Velallisten tuki ry.llä laiton rahankeräys?
14.09.2019Moottorisahalla Guinnessin maailmaennätys murskaksi!
14.09.2019Suomen riistakeskus: Koiravahinkojen riski susialueilla kasvaa syksyllä
14.09.2019Kantarelli valittiin Marttojen äänestyksessä Suomen kansallissieneksi
12.09.2019Aluehallintovirastojen ylijohtajien virkoihin 62 hakemusta
12.09.2019Selvitys: Järjestelmään jääneistä rikostuomioista 40 vanhentunut, joukossa ei vankeustuomioita
12.09.2019Kysely: Rippikoulu saa nuorilta kiitettävän arvosanan
11.09.2019Kuopion Porttiin avataan päiväkoti
11.09.2019Satakuntaan merkittävä uusi hankerahoitus - työpaikoille uusia monikulttuurisia osaajia
09.09.2019Asiakas sai viestin perintäyhtiö Lowellilta : Velasta ei ole olemassa dokumentteja jotka olisi liitetty haastehakemukseen- asiakkaalle yksipuolinen tuomio
09.09.2019Poliisi tehnyt lukuisia kotietsintöjä eri puolilla Suomea - toiminta kytkeytyy laajaan operaatioon, jonka kohteena on rikollisjärjestö United Brotherhood
09.09.2019Tutkimus: Asiakkaat kokevat valinnanvapauden tärkeäksi arvoksi
09.09.2019Kotimyynnissä ei ole ostopakkoa
06.09.2019Venla-palkitun Sunnuntailounas-komediasarjan 2. kausi alkaa MTV3-kanavalla 29.syyskuuta
06.09.2019Suomirapin kärki Vesileppiksen BugFestiin
05.09.2019Pääkirjoitus : Perintätoimistot kikkailee härskisti vanhoilla laskuilla
04.09.2019Amnesty: Suomella on tuhannen taalan paikka uudistaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskeva lainsäädäntö
04.09.2019Jani Törmi Oulusta on yksi Suomen iloisin yrittäjä - kisan finalisteista
03.09.2019Somalia ruokakriisin partaalla - perheet valmiita luovuttamaan ilmastokriisin edessä

Näytä lisää »