Tutkimus: Icehearts turvaa lasten tasavertaista oppimista

07.08.2019

Icehearts ry

Kekkonen, Appelqvist-Schmidlechner ja Sarparanta julkaisivat uutta tutkimustietoa Icehearts-toimintamallin toteuttamisesta kouluissa. Artikkeli Icehearts koulun kumppanina julkaistiin Nuorten elinolot – vuosikirjassa 2018.

Tutkimuksen perusteella Icehearts-kasvattaja pystyi turvaamaan haavoittuvista elämänolosuhteista tulevien Icehearts-lasten tasavertaista oppimista ja koulupolun jatkuvuutta työskentelemällä laaja-alaisesti ja tilannekohtaisesti oppilaiden, opettajien, huoltajien, opiskeluhuollon ammattilaisten sekä koulun johdon kasvatuskumppanina koulussa.

Kasvattaja mukana luokkaopetuksessa 

Icehearts-koulutyön ensisijainen tavoite on varmistaa joukkueeseen valittujen lapsien koulussa suoriutuminen ja hyvinvointi, johon kuuluu olennaisesti lasten tukeminen luokan oppimistilanteissa. Kasvattaja on sekä lapsen että opettajan työskentelyn tukena ja tuki näkyy esimerkiksi pienryhmäopetuksen toteuttamisessa tai luokkahuoneen rauhattomissa tilanteissa, jos esimerkiksi lapsi joutuu poistumaan luokan ulkopuolelle.

”Kasvattaja ei keskity vain ja ainoastaan Icehearts-lapsiin, vaan on siellä, missä häntä tarvitaan.”    (Opettaja)

Tutkimuksen mukaan kasvattajat näyttäytyvät opettajien mielestä kasvatuskumppaneina, jotka pyrkivät yhdessä opettajan kanssa takaamaan sen, että oppilaat suoriutuvat koulutehtävistä ja oppivat ryhmätyöskentelyssä tarvittavia taitoja. Tutkimuksessa havaittiin, ettei kukaan opettajista kokenut kasvattajien läsnäoloa häiritseväksi.

”Hän, no hän on siellä, missä häntä tarvitaan, et hän pyrkii parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan niitä lapsia siinä, siinä työskentelyssä.” (Opettaja)

Kasvattaja vahvistaa kodin, koulun ja palvelujen välisiä suhteita 

Kasvattaja on tärkeä tuki opettajalle koulun arjessa muun muassa kasvatuskeskusteluissa, yhteisten  pelisääntöjen sopimisessa sekä lapseen liittyvien huolien puheeksi ottamisessa. Lisäksi he yhdessä pyrkivät vahvistamaan vanhempien vanhemmuustaitoja, lasta koskevan ymmärryksen vahvistamista sekä tukemaan vanhempia lapsen koulutehtävien auttamisessa. Kasvattaja auttaa koulua ymmärtämään perheiden taustoja, kulttuuria ja koulunkäyntiä koskevia odotuksia sekä vahvistaa kotien luottamusta opettajiin ja koulun opetustyöhön.

”… mitä olen monesti nähnyt tossa parkkipaikalla just tätä vanhempien kanssa yhteistyöstä, niin siinä Icehearts-kasvattajat juttelee vanhempien kanssa, niin siinä tulee kans semmonen tietynlainen silta, niin kun yhteistyön silta tänne kouluun päin.” (Opettaja)

Kasvattaja toimii myös lapsen tukiaikuisena, jos lapsi osallistuu koulupäivän aikana tutkimus- ja konsultaatiokäynteihin muualla kuin koulussa ja vahvistaa näin lapsen turvallisuuden tunnetta sekä tyynnyttää lähetteen tehnyttä työntekijää. Turvallisuus laajenee tutkimuksen mukaan koko kouluyhteisöön ja henkilökuntaan.

”… niin kun kesken koulupäivän tapahtumia, tulee haastavan oppilaan kanssa tulee kahdestaan, ne on makee näky, ne tulee tota käsi kädessä melkein vierekkäin tallustelee, todennäköisesti jostain tutkimuksista ja muuta tulevat ja näkee, että lapsella on ollut tosi haastavaa ja nyt se on saatu jotenkin aisoihin ja varmaan siinä on kasvattajan panos hyvin pitkälle olemassa.” (Koulupsykologi)

Tutkimuksen mukaan kasvattaja voi lapsen näkökulman ja kokemusten esille tuojana lieventää huoltajien ja työntekijöiden välille mahdollista syntyvää jännitettä, epämukavuutta ja epäluottamusta. Monitoimijatilanteissa kasvattaja on lapsen tukena ja osoittaa, että kokoontuminen on tapahtunut lapsen edun vuoksi. Lisäksi kasvattaja tuo tietoa lapsen arjesta ja verkostotyön avulla vähentää tietokatkoksia ja tekee toimintaa tutuksi muille ammattilaisille.

Icehearts-kasvattaja lasten välisten suhteiden rakentajana

Icehearts-toiminta näkyy erityisesti koulun välitunneilla. Kasvattajalla on opettajia enemmän aikaa kuunnella, kohdata, leikkiä ja pelata lasten kanssa. Kasvattaja myös ehkäisee ja ratkoo lasten välisiä ristiriitoja, tappeluita ja aggressiivista käytöstä lasten keskuudessa. Tutkimuksen mukaan, lasten vertaissuhteita rakentavat ja kiusaamista ehkäisevät toimet oppituntien ulkopuolelle heijastuvat myös oppitunnille; opettajien jälkikäteinen selvittelytyö oppitunneilla vähenee ja oppitunnit rauhoittuvat.

"Kasvattaja oli siellä pihalla, niin se pienen porukan kanssa leikki ja lapset tapitti silmiä, jutteli ja jutteli, ja silloin oli aikuisella aikaa, hänen ei tarvinnut sanoo, et pieni hetki, mun täytyy käydä tarkistaa nuo majaleikit tai onkos tuolla nyt joku kahakka et hän oli ihan vaan lapsia varten." (Opettaja)

Liikunta-, leikki- ja välituntitoiminnassa rakentuvat myös lasten keskinäiset vuorovaikutussuhteet ja näin ollen koulun kasvatustehtävä helpottuu Icehearts-toiminnan myötä.

Icehearts koulujen kasvatustoiminnan tukena

Icehearts-toiminta ulottuu myös koulunkäynnin ulkopuolelle. Koulut eivät vastaa oppilaiden ajankäytöstä vapaa-ajalla ja loma-aikoina, mutta lapsen vapaa-ajan vietto voi vaikuttaa koulussa pärjäämiseen. Joillekin lapsille loma-aika voi olla vaikea ajanjakso, jos kotona ei järjestetä mitään tekemistä. Siksi kasvattaja, joka tarjoaa mielekkään, lapsen kasvua ja kehitystä tukevan toiminnan  myös loma-ajalla, on tärkeä.

"Lukukausien ulkopuolella ei ole kyse yksinomaan liikuntamahdollisuuksien järjestämisestä, vaan mielekkään, lapsen kasvua ja kehitystä tukevan toiminnan tarjoamisesta."

Tutkijoiden mukaan haastatteluissa kasvattajan rooli korostui tilanteissa, joissa koulun omat voimavarat ja toimintamahdollisuudet ovat riittämättömät tai jotka eivät enää ole koulun vastuulla.

”… hän myöskin pysty myöskin lupautuu, et hän on sit näis kriisitilanteissa käytettävissä, niin oli huomattavasti helpompi sen perheen kanssa, tuoda sitä viestiä, et joo et hei, et kyl me selvitään tästä, et meit on näin monta aikuista hoitamas tätä asiaa.” (Rehtori)

Kasvattaja on tukena myös silloin, kun lapsen tilapäiset poissaolot koulusta aiheuttavat kouluvaikeuksia tai koulun tahdista putoamista. Tällöin kasvattaja voi intensiivisemmin tukea lasta ja auttaa häntä pääsemään takaisin koulun tahtiin. Kasvattajan joustava ja tilannekohtainen tuki voi tutkijoiden mukaan ehkäistä alakouluikäisen lapsen tilapäisen erottamisen koulusta. Näin Icehearts-toiminta pystyy turvaamaan lapsen etua ja kuulumista vertaisyhteisöönsä sekä torjumaan tilannetta, jossa lapselle muodostuu kielteinen käsitys itsestään oppijana ja koulussa pärjääjänä.

Pitkäkestoisuus isona arvona 

Lapsen koulupolku jatkuu yhdeksän vuotta, mutta opettajat vaihtuvat, joskus jopa vuosittain. Tätä taustaa vasten rehtorit näkivät erityisen arvon Icehearts-kasvattajan pitkäkestoisessa sitoutumisessa lapsen harrastustoimintaan ja koulunkäyntiin läpi lapsuus- ja nuoruusvuosien. Pitkäkestoisuuden ja tilannekohtaisen joustavuutensa ansioista Icehearts toimii parhaimmillaan selkänojana koululle.

Tutkimustulokset osoittavat, että koulut hyötyvät toiminnasta kasvattajan tukiessa lasten oppimista tunneilla, vertaisryhmässä toimimista ja kouluyhteisön jäsenenä pysymistä. Toiminnan vaikutukset näkyvät laajemmin koko kouluyhteisössä, johon parhaimmillaan rakentuu osallisuutta, luottamusta, yhteisöllisyyttä ja dialogisuutta edistävä toimintakulttuuri.

Tutkimus osoitti, että Icehearts tarjoaa kouluille kolmannen sektorin yhteistyökumppanin, josta hyötyvät niin erityistä tukea tarvitsevat lapsen kuin koulun muut oppilaat. Toiminnan pitkäkestoisuus ja kasvattajasuhteen jatkuvuus auttavat lasta selviytymään opetusryhmän, opettajan, luokan tai koulun vaihtuessa tai lapsen siirtyessä kouluasteelta toiselle.

Koko tutkimusartikkeli luettavissa Nuoret palveluiden pauloissa – Nuorten elinolot – vuosikirjasta 2018 s. 179-192.

Live24magazine

08.07.2020Koirien kiusana sinilevä, käärmeet, ötökät ja helteet - Näin ehkäiset ja hoidat lemmikkisi kesähaavereita
07.07.2020Sairaalahoitoa vaativaan koronavirustautiin (COVID-19) sairastuneilla potilailla vakavampi taudinkuva ja pidempi sairaalahoito kuin influenssapotilaalla
07.07.2020Työryhmä: Raiskauksen tunnusmerkiksi vapaaehtoisuuden puute
06.07.2020Kuopioon elokuussa avattava Suomen toiseksi suurin uimahalli tähtää viiden tähden asiakaskokemukseen
06.07.2020Laivoilla useita altistustilanteita - hakeudu matalalla kynnyksellä testiin, jos oireita
06.07.2020SDP:n Matias Mäkynen: Järjestöjen kanneoikeus ehkäisisi väärinkäytöksiä ja suojaisi heikompaa työmarkkinoilla
30.06.2020Diakonissalaitos aloittaa työn radikalisoitumisen ehkäisemiseksi
30.06.2020Nettipuhelujen soittaminen on yleistynyt erittäin voimakkaasti
29.06.2020Tutkimus: Suojamaskien käyttöpakko ei lisännyt liikkumista
28.06.2020Suomen evankelis-luterilaisen kirkon avoin kirje piispa Sani Ibrahim Azarille
28.06.2020HUS: Koronaviruksen oireita - hakeudu testiin, vaikka on kesä!
25.06.2020Jonne Välilä myy suomalaisyritysten tuotteita Amazonin verkkokaupassa - tärkeintä on hylätä sopimattomat tuotteet valikoimasta etukäteen
24.06.2020Pääomasijoituksilla elinvoimaa Itä-Suomen kasvuyrityksille
22.06.2020Tulli paljasti marihuanalähetyksiä yli kolmen miljoonan euron arvosta
22.06.2020Remu kohtaa veljensä surman tunnustaneen Late Johanssonin radiossa: "Koko länsimainen kulttuuri on saatanan vallassa"
20.06.2020Euroopan parlamentti tuomitsee rasismin, vihan ja väkivallan niiden kaikissa muodoissa ja vaatii toimia
18.06.2020Eturivin artistit Teivon raviradalla drive in - festivaalissa heinäkuussa
18.06.2020Tutkijat: EU:n yhteisveropohja söisi Suomen yhteisöverotuottoja
17.06.2020Huono henkilöstöpolitiikka suivaannutti Elisan myyntipisteiden esimiehet - ulosmarssi kestää juhannusaattoon saakka
17.06.2020Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa: Ravintoloiden rajoitusten purkaminen ilouutinen toimialalle ja sen työntekijöille - kysynnän palautumiseksi tarvitaan määräaikainen arvonlisäverojen alentaminen
17.06.2020Windows-käyttäjä, tämä haittaohjelma vaanii pankkitietojasi - Android-laitteiden kiusana käyttäjää jäljittelevät mobiilihaittaohjelmat
17.06.2020Hallitus esittää väliaikaista epidemiakorvausta perustoimeentulotuen asiakkaille
15.06.2020Tuija Pehkonen ja Lorenz Backman palaavat Kesäterassille - suosittu kesäohjelma MTV3-kanavalla arki-iltaisin 13. heinäkuuta alkaen
15.06.2020Veronpalautus huomioidaan toimeentulotuessa tulona
13.06.2020SDP:n Tuula Väätäinen: Seksuaalirikoksia koskevan rikoslain kokonaisuudistus on välttämätön
11.06.2020Teoston kesäkuun tilityksessä 26,3 miljoonaa säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille
08.06.2020Asiaohjelmien taustaäänet estävät ikääntyneiden tiedonsaantia
05.06.2020Suomen Poliisijärjestöjen Liiton koronakysely: joka kolmas kertoo, että työtehtäviä on priorisoitu pandemian aikana
04.06.2020Tulli : Huvipuistotuotteista kolmannes määräystenvastaisia
03.06.2020Akava: Hallituksen lisätalousarvioesitys tukee kriisistä selviytymistä
02.06.2020Kesätyöt ja harjoittelu Skanskalla vievät kohti työelämää
02.06.2020Ministeri Henriksson: Syyttäjätoimintaan vahvistusta lisätalousarviossa
02.06.2020Prätkällä töihin - päivän kummeina radiologi Sakari Kainulainen ja sairaanhoitaja Juha-Pekka Miettinen: " Päivän paineet ja kiireet tippuvat moottoripyöräillessä tienvarsille "
01.06.2020Venäjän tullin lahjoittama labradorinnoutaja valmistui tullikoiraksi
01.06.2020Tukes ohjeistaa: Näin ostat kansanmaskin
30.05.2020Rovaniemi: Suurtulvan huippu lähellä - "Töitä paiskitaan yötäpäivää"
28.05.2020Kirjauutuus: Onko meidät huijattu yksiavioisuuteen?
27.05.2020Avoin kirje Marja Kihlströmin tueksi koskien Osmo Kontulan käytöstä
27.05.2020Uudet mallinnukset vahvistavat: Sairaiden eristäminen ja etätyön suosiminen ovat avainasemassa koronan torjunnassa
27.05.2020Suomen huumeprofiili on poikkeuksellinen pohjoismaisessa huumeiden yliannostuskuolemien vertailussa
25.05.2020Mikkelin seutu kutsuu vapaa-ajan asukkaitaan - täällä on tilaa hengittää
25.05.2020Väre vihersi Niiralan Kulman sähkön
25.05.2020Tutkimushanke etsii työkaluja syrjimättömän ja tasa-arvoisen työelämän rakentamiseksi
20.05.2020Etlan lausunto: Poikkeuksellisten olojen määritelmä täyttyy
20.05.2020Lauri Tähkä Telakalla - livestream - keikka syntyi molemminpuolisesta ikävästä
20.05.2020Koronapandemia hankaloittaa henkilönsuojainten tullivalvontaa
19.05.2020Ikääntyneen on syytä välttää koronavirustartuntaa - hyvinvointiin ja toimintakykyyn kannattaa kiinnittää huomiota
19.05.2020Radio SuomiRock etsii kitarajumalia Suomen kovimpien kotikitaristien joukosta
17.05.2020Akun Tehdas aloittaa suorat striimilähetykset -Live Stream TV starttaa keskiviikkona 20.toukokuuta .
16.05.2020STM päivitti ohjetta koronavirustartunnan ehkäisystä ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä -Toimintakykyä ja yhteydenpitoa läheisiin tuetaan myös poikkeusoloissa
15.05.2020Tässä ovat vuoden 2019 parhaat äänikirjat - Suuren äänikirjapalkinnon voittajat palkittiin tänään Storytel Awards - virtuaaligaalassa
13.05.2020Jos sinulla on koronavirukseen sopivia oireita, hakeudu testiin
13.05.2020Lennol valmistaa tuhansia suojatakkeja viikossa: "Olemme ylpeitä siitä, että voimme olla avuksi haastavassa tilanteessa ja lisätä työtä Suomessa".
13.05.2020Huoltovarmuuskeskus ja UPM yhteistyöhön suojavarusteiden hankinnassa
13.05.2020Rovaniemen Lampelaan avautuu uuden ajan ruokakauppa, jota ei ole ennen Lapissa nähty: "En voi uskoa, että tästä tulee totta"
13.05.2020EU-tuomioistuin: Yksityishenkilö voi loukata tavaramerkkiä
12.05.2020Sami Kuronen luki äänikirjallisen satuja lapsille
12.05.2020STM:n kirje aluehallintovirastoille: oppilaitosten tiloissa noudatettava väljyys - ja hygieniaohjeita
11.05.2020Stam1na järjestää virtuaalisen moshpitin ja soittaa livestream - keikan Kulttuuritalolla
11.05.2020Uusi verkkosivusto, Kuopio Highlights, luo kaupungin tulevaisuuden kuvaa
08.05.2020Koronaviruksen etenemisen hallinta on ensiarvoisen tärkeää
08.05.2020Onko suomalaisten suhde instituutioihin murroksessa?
07.05.2020Professori Tapio Puolimatka: "Demokratia edellyttää laaja-alaista sananvapautta"
05.05.2020Siilinjärven kunta hankki aurinkovoimalan Väreeltä
04.05.2020Hallitus linjasi suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi ja rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta
04.05.2020HUSin varasairaalan mallitilat valmiina
04.05.2020Kuluttajille markkinoidusta koronapikatestistä Hengityssuojainkauppa.fi /ProCure Finland Oy:lle myynti-, markkinointi ja jakelukielto
03.05.2020Sähkötilaistoissa rajuja muutoksia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
02.05.2020Viruksesta voimme pestä kätemme mutta vastuusta emme
01.05.2020Virus ja verotulot - vaikea yhtälö
01.05.2020THL:n koronakarttasovellus on käytettävissä nyt myös ruotsiksi ja englanniksi
30.04.2020Laulava poliisi Petrus Schroderus esiintyy äitienpäiväkonsertin päätähtenä
30.04.2020Huoltovarmuuskeskus tehnyt laajan sopimuksen hengityssuojaintoimitusten varmistamiseksi
29.04.2020Lasten koronavirustartunnat ovat yleensä lieväoireisia - Suomessa lapsilla ei vakavia tautitapauksia
29.04.2020Vapun liputus omistetaan tänä vuonna koronan vastaisessa työssä toimiville
29.04.2020Onko jokainen iltasi päättynyt viime viikkoina pieneen hiprakkaan?
29.04.2020Kulutusluoton hakijalla on tyypillisesti kymppitonnien piikki auki
28.04.2020Muusikkojen liitto vetoaa hallitukseen musiikin esittäjien toimeentulon turvaamiseksi
27.04.2020Kaksi viimeistä vuotta tulosta, ei mitään oikeutta tukiin
27.04.2020Tukes: Älä käytä otsonointia koronan torjuntaan
26.04.2020Tehy ja SuPer: Koronakaranteenista johtuva palkanmaksuvelvollisuus saatava työehtosopimukseen
26.04.2020Suomen Latu palkitsi Kennelliiton Vuoden liikuttajana
25.04.2020Kärpät voitti ePlayoffs-sarjan
25.04.2020Marjanviljelijät odottavat päätöksiä ulkomaisista poimijoista- Kotimainen työvoima ei ole ollut merkittävä vaihtoehto enää aikoihin
24.04.2020Rovaniemi -avun nimissä liikkuu huijauspuheluita - oikea Rovaniemi-apu ei kysy yksityiskohtaisia henkilö- ja pankkitietoja tai tee tarkistuskäyntejä ikäihmisten koteihin
23.04.2020Hoivakotikuolemista korvausvastuu saattaa olla yrityksellä
23.04.2020Huoltovarmuuskeskus on perustanut suojainvarusteiden hankintayksikön koronakriisin ajaksi
23.04.2020Maailman suurimmassa vanhempainillassa 28. huhtikuuta jaetaan kokemuksia etäopetuksesta
20.04.2020Pelastakaa Lapset ohjannut jo 200 000 euroa ruokatukeen kotimaassa - avun tarve kasvaa
18.04.2020Sosiaali - ja terveysministeriö ja THL eivät ohjeista kangasmaskien käytöstä julkisilla paikoilla liikuttaessa
18.04.2020Turkulaisessa päiväkodissa todettu koronavirustartunta
18.04.2020Lähiruoka on enemmistölle sula mahdottomuus
17.04.2020Kasvomaski tutulla kuosilla voi loukata muiden oikeuksia - nämä 7 asiaa kasvomaskibisnekseen lähtevien yrittäjien ja ostajien tulee muistaa
16.04.2020Keikalla.fi lähettää ensimmäisen virtuaalifestivaalin ja vappuspesiaalin
16.04.2020Ulosottolakiin väliaikaisia muutoksia koronaepidemian takia
16.04.2020Hallitus rajoittaa tilapäisesti velkojien oikeutta hakea yritys konkurssiin
16.04.2020Valtiovarainministeriö: Koronavirus iskee lujaa Suomen talouteen
15.04.2020Valtakunnallisesti toimiva kauppakassipalvelu työllistää nyt satoja nuoria - keräsi ympärilleen huippujoukon sijoittajia
15.04.2020Käsihygieniaa voidaan vielä tehostaa - käsien desinfiointi tulisi olla mahdollista kaikissa julkisissa tiloissa
15.04.2020Koronavirustartunnan saaneita voi olla kymmeniä kertoja enemmän kuin varmistettuja tapauksia

Näytä lisää »