Blogit / Kolumnit

Kolumni: Eva Ojala: Päivärahaetuuksien määräytyminen muuttuu - päiväraha vastaamaan paremmin etuutta edeltäneitä tuloja

Torstai 5.12.2019 klo 20:57 - Eva Ojala

Sairausvakuutuslain päivärahaetuuksien määräytymistä koskevat säännökset muuttuvat vuoden 2020 alusta. Muutos koskee niin vanhempainpäivärahojen kuin sairauspäivärahan, erityishoitorahan ja Kelan maksaman kuntoutusrahan määräytymistä.

Vuoden 2020 alussa voimaantuleva muutos tehtiin, koska säännökset olivat osin vanhentuneita, epäselviä ja tulkinnanvaraisia. Tarkoitus on, että päivärahan määräytymisperusteet ovat etuuden hakijalle ymmärrettävät ja että päiväraha vastaa hakijan ansionmenetystä etuuden alkaessa.

Kela saa päivärahan myöntämiseksi tarvittavat tulotiedot suoraan tulorekisteristä, mikä helpottaa myös päivärahan hakemista.

Vuositulo päivärahan perusteeksi

Päiväraha on luonteeltaan ansionmenetyskorvausta. Sen on tarkoitus korvata tulojen menetystä, joka aiheutuu siitä, että henkilö jää pois työstään sairauden, raskauden, synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi.

Ennen vuotta 2020 päivärahan laskennan perusteena on käytetty pääasiallisesti viimeisessä verotuksessa vahvistettuja tuloja. Nämä tulot eivät ole välttämättä vastanneet henkilön tulotasoa hänen jäädessään päivärahalle. Poikkeustilanteissa perusteena on voitu käyttää myös etuusoikeutta välittömästi edeltäneitä jatkuvaluonteisia tuloja, mutta tältä osin säännökset ovat olleet tulkinnanvaraiset ja saattaneet johtaa sattumavaraisiin ja epäyhdenvertaisiin ratkaisuihin.

Vuoden 2020 alusta lähtien päiväraha määräytyy niin sanotun vuositulon eli etuutta edeltävien 12 kalenterikuukauden tulojen pohjalta. Vuositulon katsotaan vastaavan paremmin henkilön tulotasoa esim. työkyvyttömyyden tai äitiys- tai isyysvapaan alkaessa.

Vuositulossa huomioidaan kaikki 12 kalenterikuukauden aikana maksetut palkat. Näin myös epäsäännöllisesti maksettavat palkanerät (esim. lomarahat, bonukset tai tulospalkkiot) tulevat paremmin ja yhdenvertaisesti huomioiduksi. Samoin esimerkiksi palkankorotukset ja satunnaiset, lyhyistä työsuhteista saadut tulot huomioidaan päivärahan määrässä. Vuosituloon luetaan myös esim. etuustuloja ja muita ansionmenetyskorvauksia.

Yrittäjän vuositulona huomioidaan vahvistettu YEL-työtulo. Työtulon tulee vastata yrittäjän työpanosta yrityksessä. Jos yrittäjäeläkevakuutus on otettu oikean tasoisena, korvaa myös päiväraha yrittäjälle aiheutuvaa ansionmenetystä. YEL-työtulon määrittely oikealle tasolle on siten ensiarvoisen tärkeää.  

Poikkeustilanteet huomioidaan päivärahoissa

Poikkeustilanteissa 12 kalenterikuukauden tulojen käyttämisestä päivärahan maksuperusteena on mahdollista poiketa. Esimerkiksi tilanteessa, jossa henkilö on palannut hoitovapaalta töihin tai saanut opintonsa päätökseen ja siirtynyt työelämään, voidaan päivärahan laskennan perusteeksi ottaa etuutta edeltävän kolmen kuukauden tulot. Lisäksi mahdollisuus käyttää edellisen vanhempainpäivärahan tuloja myös uuden vanhempainpäivärahan perusteena säilyy edelleen.

Käytännössä vuosituloja ei huomioida päivärahaa välittömästi edeltävän 12 kalenterikuukauden ajalta vaan välissä on puskurikuukausi.  Näin ollen esim. sairausloma ennen äitiysvapaan alkua ei yleensä vaikuta vanhempainpäivärahan perusteeksi tuleviin tuloihin. Lisäksi mahdollinen sairausloma-ajan palkka taikka sairauspäiväraha huomioidaan vuositulossa.

Vuonna 2020 voimaantulevan muutoksen tavoitteena ei ole heikentää tai parantaa kenenkään asemaa eikä uudistuksella tavoitella säästöjä. Lain valmistelun yhteydessä tehtyjen arvioiden ja selvitysten mukaan valtaosalla päivärahan saajista etuuden määrä nousee, pysyy suunnilleen samana tai muutos on pieni verrattuna ennen vuotta 2020 voimassa olleeseen tilanteeseen. Lain voimaantulon jälkeen on tarkoitus seurata, miten uudistus vaikuttaa ja ilmeneekö sen suhteen erityisiä väliinputoajaryhmiä.

Lisätietoja vanhempainpäivärahan määräytymisen muutoksesta Kelan sivuilta
Usein kysyttyjä kysymyksiä vanhempainpäivärahojen määräytymisen muutoksesta Kelan sivuilla
Lisätietoja sairauspäivärahan määrän muutoksesta Kelan sivuilta
Usein kysyttyjä kysymyksiä sairauspäivärahan määräytymisen muutoksesta Kelan sivuilla
Lisätietoja kuntoutusrahan määräytymisen muutoksesta Kelan sivuilta
Lisätietoja erityisrahan muutoksesta (jos lapsi sairastuu) Kelan sivuilta
Lue lisää Kelan Elämässä-sivuilta miten päivärahat muuttuvat vuoden 2020 alusta
Lue lisää Kelan Elämässä-sivuilta miten vanhempainpäivärahat muuttuvat vuoden 2020 alusta
Lue lisää yrittäjien työeläketurvan kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista STM:n tiedotteesta

Eva Ojala
neuvotteleva virkamies

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: päiväraha, kela, vuositulo

Kolumni : Sovitellun työttömyysturvan maksuviive historiaan

Torstai 1.11.2018 klo 13:30 - Ministeri Mattila

Pirkko-Mattila-7.jpg

Kuva: Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia

Hallitus päätti viime kevään kehysriihessä niin sanotusta työllisyyspaketista eli joukosta toimia työllisyyden edistämiseksi. Yksi tähän pakettiin sisältynyt hanke oli kehittää työttömyysturvan sääntöjä niin, että työttömyysetuuden sovittelua koskevat säännökset eivät olisi enää esteenä työn vastaanottamiselle. Tähän liittyvä hallituksen esitys on annettu tänään.

Meillä on tällä hetkellä todella hyvä työttömyysetuuden ja osittaisen työllistymisen yhdistelmä jos sitä arvioidaan yksinomaan eurojen kautta. Voi todeta, että työttömyysturvan sovittelua koskeva lainsäädäntö on kansainvälisesti vertailtuna jopa antelias. Sovittelussa on käytössä suojaosa, eli kuukaudessa voi ansaita 300 euroa eikä se alenna työttömyysetuutta. Vasta suojaosan ylittävä osa tuloista vaikuttaa työttömyysturvaan, ja silloinkin vain puolet tuosta ylitteestä vähentää kuukaudelta maksettavaa työttömyysetuutta.

Julkisessa keskustelussa ja ihmisten arjessa työttömyysetuuden sovittelu ei kuitenkaan ole näyttäytynyt pelkästään myönteisenä, vaikka järjestelmä etuuden määrää koskevan sääntelyn osalta tukeekin työn vastaanottamista.

Pikemminkin osittainen työllistyminen eli lyhytkestoisen kokoaikatyön tai osa-aikatyön vastaanottaminen tuntuu aiheuttavan huolta. Tällä hetkellä työttömyysturvan sovittelu tapahtuu ansaintaperiaatteen mukaisesti. Jos työ tehdään marraskuussa, siitä saatava palkka sovitellaan yhteen marraskuulta maksettavan työttömyysturvan kanssa. Näin tehdään, vaikka palkka maksettaisiin vasta joulukuun lopussa. Palkkatiedon odottamisesta on usein aiheutunut viive siihen, milloin ihminen on saanut sovitellun työttömyysetuutensa ja palkka on vaikuttanut etuuden määrään jo sellaisena aikana, jolloin se ei ole vielä ollut käytettävissä.

Tänään annetulla hallituksen esityksellä helpotetaan osittaista työllistymistä vähentämällä niitä viiveitä, joita sovitellun työttömyysturvan maksamiseen voi liittyä.

Tavoite saavutetaan myös varsin yksinkertaisella keinolla: muuttamalla sitä, milloin palkka vaikuttaa. Jatkossa siirryttäisiin tilanteeseen, jossa palkka soviteltaisiin työttömyysturvan kanssa yhteen maksuperusteisesti. Jos siis marraskuun työstä maksettava palkka maksetaan vasta joulukuussa, palkka vaikuttaa joulukuulta maksettavaan työttömyysturvaan ja marraskuun työttömyysturva voitaisiin maksaa täytenä.

Osa-aikatyö on noussut keskusteluun viime aikoina myös siitä näkökulmasta, ettei sitä suinkaan aina tehdä ihmisen omasta halusta ja osa-aikatöiden määrä näyttää myös lisääntyneen. Näitäkään seikkoja ei ole syytä sivuuttaa. Nyt tehty muutos on tästä huolimatta askel oikeaan suuntaan ja taustalla on tavoite, ettei palkasta tule ihmiselle taakkaa ja huolta.

Työllisyyden edistäminen on olennainen tavoite, jotta myös tulevaisuudessa pystymme huolehtimaan hyvinvointivaltiolle kuuluvista vastuista. Sen edistämiseksi tarvitaan lisää lainsäädäntöä, joka tekee osittaisen työn ja työttömyysturvan yhdistämisen toimivaksi kokonaisuudeksi yksilölle. Hienoa, että otimme tänään taas yhden askeleen kohti tavoitetta!

Pirkko Mattila

sosiaali- ja terveysministeri

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: työttömyysturva, työllistyminen, soviteltupäiväraha